02:40 ICT Thứ tư, 21/04/2021

Trường TH Hoa Thuỷ

Hỗ trợ giáo viên

Đề cương ôn tập(Covid-19)

Hỗ trợ trực tuyến

1
Hiệu trưởng

Name: Lê Thị Thương
Điều hành chung
Quản trị website

Name: Bùi Thị Diệu Thúy

Name: Trương Thị Thuận

Liên kết website 

Văn học Nghệ thuật

Trang nhất » cong khai co so giao duc » Công khai cam kết CLGD và CLGD thực tế

.

CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM 2018-2019

Thực hiện thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; nhằm thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch, Trường TH Hoa Thủy công khai các nội dung