11:51 ICT Thứ tư, 28/10/2020

Trường TH Hoa Thuỷ

Đề cương ôn tập(Covid-19)

Hỗ trợ trực tuyến

1
Hiệu trưởng

Name: Lê Thị Thương
Điều hành chung
Quản trị website

Name: Bùi Thị Diệu Thúy

Name: Trương Thị Thuận

Liên kết website 

Văn học Nghệ thuật

Trang nhất » Công văn chỉ đạo

.

Công văn chỉ đạo

                                                                                              
NĂM HỌC 2020 - 2021  
Ngày 25 tháng 10 năm 2020  
* QD_798_Vv_TL_Ban_tiep_nhan_va_phan_phoi_hang_cuu_tro_Phong_GD_Le_Thuy
* CV_797_vv_khac_phuc_lu_lut_va_trien_khai_phong_chong_bao_so_8
Ngày 16 tháng 10 năm 2020  
* Cong_dien_14_Vv_khan_truong_trien_khai_cac_bien_phap_ung_pho_voi_dot_lu_moi
* Công điện 08-UBNDH Vv khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ mới
* CV_153_Vv_BC_thiet_hai_va_cong_tac_khac_phuc_hau_qua_lu_lut
* CV_795_Vv_Huong_dan_danh_gia_thi_dua_nam_hoc_2020-2021
Ngày 15 tháng 10 năm 2020  
* KH_152_To_chuc_cuoc_thi_sang_tao_Video_bai_tap_TD_giua_gio_cho_CNVCNLD
* KH_151_To_chuc_cuoc_thi_truc_tuyen_tim_hieu_Bo_luat_Lao_dong_2019
* CV  791 Vv đánh giá KQ KT thu nộp và chấn chỉnh công tác đầu năm học 2020-2021
* CV_788_Vv_Huong_dan_thuc_hien_nhiem_vu_CNTT_nam_hoc_2020-2021
* CV_787_Vv_trien_khai_Chien_dich_ra_quet_xu_ly_ma_doc_nam_2020
* QD_5373_Vv_Ban_hanh_ke_hoach_muc_tieu_phat_trien_GDDT_2020-2021
* QD_786_Vv_phe_duyet_ke_hoach_kiem_tra_nam_hoc_2020-2021
Ngày 14 tháng 10 năm 2020  
* Công điện 07 UBND Huyện Vv thắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với Bão số 7
* Công điện 07 SGD VV tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với Bão số 7
* Cong_dien_12_Vv_tap_trung_khac_phuc_hau_qua_mua_lu_va_ung_pho_voi_bao_so_7
Ngày 13 tháng 10 năm 2020  
* CD_11_Vv_trien_khai_cac_bien_phap_ung_pho_voi_dot_mua_lu_moi
Ngày 12 tháng 10 năm 2020  
* Công điện 06 - UBND Huyện vv triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lũ mới
* CV_772_Vv_trien_khai_day_hoc_sau_lu_lut
* CV_770_Vv_trien_khai_phong_chong_lu_lut
Ngày 08 tháng 10 năm 2020  
* CV_2028_Vv_phong_chong_lu_lut_dam_bao_an_toan_cho_nguoi_va_tai_san
* CD_126_UBND_tinh-_Vv_phong_chong_lut_bao 
* CD_06_Vv_phong_chong_lut_bao
Ngày 02 tháng 10 năm 2020  
* CV 748 vv tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCNVN năm 2020
* CV 747 vv hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2020 - 2021
Ngày 30 tháng 9 năm 2020  
* KH1929_to_chuc_tuan_le_huong_ung_hoc_tap_suot_doi_nam_2020
Ngày 26 tháng 9 năm 2020  
CV15_Vv_tang_cuong_cong_tac_phong_chong_benh_sot_xuat_huyet
Ngày 24 tháng 9 năm 2020  
* Thể lệ cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo đạo đức HCM 
* CV 711 Vv tham gia cuoc thi Tuoi tre hoc tap va làm theo HCM - Chung tay vi ATGT
* KH 2319 to chuc Cuoc thi Tuoi tre hoc tap va lam theo dao duc,... HCM
* CV_994_Vv_huong_ung_ngay_toan_dan_PCCC
* QD_717_Vv_TL_Hoi_dong_chuyen_mon_cap_Tieu_hoc_nam_hoc_2020-2021
* CV 720Vv_Huong_dan_ SHCM thuc_hien_CTGDPT cấp TH 2020-2021
* CV 721 Vv HD thực hiện nội dung CT HDTN cấp TH trong CT GDPT từ 2020-2021
Ngày 23 tháng 9 năm 2020  
* CV 709 HD triển khai HD truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn năm 2020
Ngày 22 tháng 9 năm 2020  
*TB_1854_KLcuaPCTUBND_huyen_tai_HN_danh_gia_cong_tac_tham_gia_BHXH_BHYT
* KH_1793_Thuc_hien_KL_51_cua_BBT_ve_tiep_tuc_thuc_hien_NQ_TW8
Ngày 15 tháng 9 năm 2020  
* QD_671_Vv_TL_BCD_phong_chong_lut_bao_nganh_GDDT_nam_hoc_2020-2021
* TT_27_Ban_hanh_quy_dinh_danh_gia_HS_TH
* Thu_cua_Tong_Bi_thu_Chu_tich_nuoc_gui_nganh_GD_nhan_dip KG nam_hoc_moi
* CT_666_ve_nhiem_vu_va_giai_phap_nam_hoc_2020.2021_cua_nganh_GD
* CV_666_Vv_de_xuat_kho_khan_vuong_mac_trong_nam_hoc_2020.2021
* CV_656_Vv_huong_ung_cuoc_thi_tim_hieu_PL_truc_tuyen_tren_dia_ban_QB_2020
* KH_658_phong_chong_bao_luc_xam_hai_tre_em_giai_doan_2020.2025
*CV_659_Vv_tang_cuong_cong_tac_tuyen_truyen_GDPL_ve_ATGT_dau_nam_2020.2021
NĂM HỌC 2019 - 2020  
15h00 15/7/2020
CV_504_chan_chinh_hoat_dong_day_them_hoc_them_he_2020
7h00 15/7/2020
CV_1602_KH_tap_huan_su_dung_SGK_lop_1theo_ctr_GDPT
9h00 25/6/2020
KH 404 mo lop BD NLNN cho GV day TA cac truong PT he 2020
16h00 19/6/2020
CV 390 Góp ý dự thảo TT quy định đánh giá HSTH và Điều lệ trường TH
16h00 18/6/2020
Phụ lục tập huấn theo CV 388
15h30 18/6/2020
KH 388 boi duong CBQL GV lop 1 ve trien khai ctr GDPT 2018
15h00 18/6/2020
CV_389_dang_ky_tham_gia_lop_BD_nang_luc_cho_GV_lam_cong_tac_tu_van_tam_ly
7h30 18/6/2020
CV_2069_HD_su_dung_khung_nang_luc_GV_NN
15h00 17/6/2020
CV_383_YSCV_15_trien_khai_thang_hanh_dong_phong_chong_ma_tuy_nam_2020
15h00 17/6/2020
CV_385_thuc_hien_quan_ly_thu_gom_va_tieu_huy_hoa_chat_het_han_su_dung
21h30 14/5/2020
CV  297  tuyen truyen ky niem 130 nam ngay sinh CT Ho Chi Minh
21h30 14/5/2020
CV_291_tang_cuong_cong_tac_tre_em_nam_2020
21h30 14/5/2020
CV_294_tang_cuong_cac_giai_phap_phong_tranh_duoi_nuoc_va_cong_tac_day_boi
21h00 14/5/2020
CV_300__tang_cuong_cong_tac_tuyen_truyen_GD_ATGT_cho_HS
21h00 14/5/2020
CV_912_trien_khai_cac_hoat_dong_ky_niem_ngay_quoc_phong_toan_dan
21h00 14/5/2020
CV__297__tuyen_truyen_ky_niem_130_nam_ngay_sinh_CT_Ho_Chi_Minh
21h00 14/5/2020
CV_287_YSCV_915_dam_bao_an_ninh_an_toan_trong_day_hoc_truc_tuyen
14h00 06/5/2020
CV_268_trien_khai_KHPT_dich_vu_du_lich_tren_dia_ban
14h00 06/5/2020
CV_267_huong_ung_ngay_Quoc_te_da_dang_sinh_hoc
7h35 06/5/2020
KH_259_to_chuc_phong_trao_thi_dua_dam_bao_TTTGT_trong_nganh_GD
7h30 06/5/2020
CV_256_ra_soat_KHPT_so_luong_nam_hoc_2020-2021 
9h30 05/5/2020
CV_256_ra_soat_KHPT_so_luong_nam_hoc_2020-2021
7h00 01/5/2020
CV 250_danh gia_tinh_hinh_tu_thang_2_den_nay_va_nhiem_vu_trong_tam nam_hoc 
14h00 29/4/2020
CV_248_huong_dan_danh_gia_thi_dua_truong_TH_nam_hoc_2019-2020
14h00 29/4/2020
CV_247_HD_thuc_hien_chuong_trinh_KH_day_hoc_HKII_nam_hoc_2019-2020
8h00 29/4/2020
CV_246_TB_di_hoc_tro_lai_va_HD_cac_dieu_kien_dam_bao_an_toan_cho_HS
17h00 27/4/2020
CV1366 HD che_do_lam_viec nghi_he_doi_voi_GV_trong_thoi_gian_phong dichCovid19
17h00 27/4/2020
CV_1360_HD_kiểm_tra_đánh_giá_HKII_năm_học_2019-2020 
19h00 22/4/2020
CV_1087_TB_phuong_thuc_thu_doan_toi_pham_lua_dao_chiem_doat_tai_san
19h00 22/4/2020
CV_35_tuyên_truyền_kỷ_niệm_các_ngày_lễ_lớn_trong_quý_II
15h00 21/4/2020
CV_ 236_YSCV_773_day_manh_viec_to_chuc_cho_HS_hoc_tren_truyen_hinh
15h00 21/4/2020
CV 234 gioi thieu va HD thuc hien dieu chinh noi dung chuong trinh HKII
16h00 17/4/2020
KH_231_trien_khai_thang_hanh_dong_ve_an_toan_ve_sinh_lao_dong_nam_2020
16h00 17/4/2020
CV_719_tiep_tuc_trien_khai_cac_bien_phap_phong_chong_dich_Covid-19
11h20 15/4/2020
CV_224_trien_khai_cong_tac_binh_dang_gioi_nam_2020
11h20 15/4/2020
KH_223_thuc_hien_cong_tac_phong_chong_ma_tuy_nam_2020
11h10 15/4/2020
KH_222_trien_khai_thuc_hien_cong_tac_gia_dinh_va_phng_chong_bao_luc_gia_dinh
10h10 7/4/2020
CV 212 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học HK II
10h10 7/4/2020
CV 1125 Hướng dẫn điều chỉnh chương trình dạy học cấp TH
15h50 26/3/2020
CV 193 giới thiệu các nhân, tập thể xét giải thưởng Vừ A Dính
10h30 26/3/2020
CV 186 vận động ủng hộ quỹ nhân đạo năm 2020
10h 26/3/2020
KH 462 tổ chức vận động xây dựng quỹ nhân đạo năm 2020
9h10 25/3/2020
CV 182 HD lua chon SGK lop 1 CTrGDPT 2018 nam hoc 2020-2021
16h25 18/3/2020
CV_576 vv hs tt nghi_hoc, hoan_to_chuc_HKPD_cap_tinh_de_phong_chong_dich
22h 16/3/2020
CV 172 tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong lễ cưới, tiệc cưới
21h40 16/3/2020
CV 493 phòng chống dịch Covid 19 trong tổ chức lễ hỏi, lễ cưới, tiệc cưới    
21h30 16/3/2020
CV 167 YS CV 548 HD HS ôn tập trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh        
12h15 12/03/2020
CV 465 chấn chính đăng tải thông tin trên mạng xã hội12h05 12/03/2020
cv 162 yscv 505 vv tiếp tục phòng chống dịch covid 19
20h 10/3/2020
CV 155 vv hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tiếng anh lớp 1,2
16h 9/3/2020
CV 696 vv vệ sinh phòng chống dịch bệnh Covid 19
19h15 05/03/2020
CV 150 tăng cường công tác vệ sinh ATTP
19h05 05/03/2020
CV 149 triển khai phòng chống bệnh sốt xuất huyết năm 2020
19h 05/03/2020
CV 148 triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2020
19h05 03/03/2020
CV 141 tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Vovid 19 
19h 03/03/2020
CV 140 hưởng ứng vận động tham gia giọt hồng tình nguyện năm 2020
17h 2/3/2020
CV 373 tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020
17h05 25/02/2020
CV 132 tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19
17h 25/02/2020
CV 131 triển khai năm an toàn giao thông 2020
17h18/02/2020
Hướng dẫn nghiên cứu TT01/2020
15h35 11/02/2020
CV 162 Ban hành quy định quy tắc ứng xử của CBCC trong các đơn vị 
15h30 11/02/2020
CV 97 HD vv tham gia an toan giao thong nu cuoi tre tho cap TH
18h15 05/02/2020
CV 85 tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Corona
18h10 05/02/2020
KH 92 kiểm tra tình hình triển khai phòng chống dịch bệnh Corona
18h05 5/02/2020
CV86 QĐ thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Corona
18h 5/2/2020
CV 01 vv phòng,chống dịch bệnh viêm đường hh cấp do chủng mới của vi rút Corona 
17h05 29/01/2020
CV 156 về công tác phòng chóng dịch bệnh mùa xuân và dịch viên phổi TQ
17h 29/01/2020
QĐ 02 ban hành quy tắc ứng xử của CBCCVC
19h 16/01/2020
CV 54 góp ý dự thảo một số quy định luật giáo dục
17h05 06/01/2020
TT 18 ban hành BDTX CBQL cơ sở GDPT năm 2020
17h 06/01/2020
TT 17 ban hành BDTX cơ sở GDPT năm 2020
17h05 3/1/2019
CV 08 xét tuyển đặc cách biên chế giáo viên 2019
17h 3/1/2020
CV 22 ban hành quy định về hội thi gvdg mầm non và phổ thông
10h 17/12/2019
CV 1060 triển khai chương trình ANGT cho nụ cười trẻ thơ
19h00 7/12/2019
V/v hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẽ vang của ĐCS VN
16h30 6/11/2019
CV 2013 vv phối hợp chuẩn bị lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia
15h00 5/12/2019
CV 301 rà soát BC danh sách hợp đồng tại đơn vị năm 2019
17h 29/11/2019
Quyết định ban hành điều lệ hội khoẻ phù đổngcaaop huyện năm 2019-2020
15h 15/11/2019
CV 2782 phát động thi đua và tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
11h 29/10/2019
Về việc chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn Thanh tra tỉnh về thực hiện Đề án Ngoại Ngữ và Đề án Tin học
15h 24/10/2019
TB danh sách không đủ điều kiện thăng hạng và bổ sung hồ sơ thăng hạng 
17h 23/10/2019
KH 30 vv phối hợp triển khai cuộc thi tìm hiểu luật trẻ em trên trực tuyến năm 2019
16h15 21/10/2019
CV 907 vv viết tin bài cho tập san chào mừng ngày 20/11
11h 14/10/2019
CV 3476 ban hành khảo sát và triển khai độ hài lòng của người dân
11h 14/10/2019
Cv 454 phát động cuộc thi những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô giáo năm 2019
20h10 07/10/2019
CV 2210 rà soát danh sách đăng ký xét thăng hạng
20h00 16/09/2019
CV 2209 quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ 
10h05 14/08/2019
CV 689 hướng dẫn công tác BDTX - CBQL năm học 2019-2020
10h 14/08/2019
CV 690 công tác BDTX - GV năm học 2019-2020
18h05 13/08/2019
QĐ 4240 ban hành quy định điều động thuyên chuyển tiếp nhận viên chức
18h 13/08/2019
CV 1881 tiếp tục quán triệt thực hiện chi tiêu mua sắm sách vở
17h00 7/8/2019
CV 1572 triển khai thực hiện chương trình năm học 2019-2020

****************************************************************************************************
 
 
10h25 14/05/2019
Tập mẫu hồ sơ nguồn quản lý 2018-2019
20h 12/05/2019
CV vv Quy hoạch CBQL năm 2019-2020
10h 07/05/2019
CV 387 vvhd thực hiện đánh giá chuẩn HT - CNNGV năm 2019
15h ICT thứ 6 03/05/2019
CV 329 tuyên truyền hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học MacLenin
15h ICT thứ 3 05/03/2019
CV chương trình dạy học của các trường đặt điểm thi GVDG cấp tiểu học 2018-2019
15h ICT Thứ 4, 16/10/2018
CV 913 HD tổ chức thực hiện TT 20 ban hành Chuẩn Gv
CV 938 vv YCHS tìm hiểu biên giới và bộ đội biên phòng
11h5 ICT Thứ 5, 4/10/2018
Công văn 943 viết bài cho tập san chào mừng ngày 20/11
11h ICT Thứ 5, 4/10/2018
9h:15 ICT Thứ 6, 25/05/1018
CV 380 đánh giá trang thông tin điện tử
19:30 ICT Thứ 3, 26/09/2017
CV 721 HD th
ực hiện nhiệm vụ năm học cấp Tiểu học
19:15 ICT Thứ 3, 26/09/2017
CV 738 HD chương trình dạy học tăng cường AV lớp 3,4,5
15:48 ICT Thứ Bảy, 23/09/2017
CV 721/GDĐT-TH v/v HD thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
6:45 ICT Thứ tư, 20/09/2017
CV 714 PGD HD chuyên môn Tiếng Anh cấp TH năm học 2017-2018

**********************************************************************************************************
 
CV 269 vv đăng ký  tham gia mạng lưới trường học kết nối
CV 173 vv Tập huấn ra đề theo TT 22
CV 81 vv hd tổ chức Ngày hội hs tiểu học năm học 2016-2017
 CV 74 vv cấu trúc đề kiểm tra NLNNTA đ/vgiáo viên thi GVDG cấpTH năm 2016-2017
CV 1036 vv hướng dẫn kiểm tra môn Anh văn Khối 3,4,5.
CV 22 vv hợp nhất đánh giá HSTH
Văn bản chỉ đạo công tác BDGV dạy Anh văn
CV 832 vv triển khai công tác BDGV TA cấp TH và THCS
CV 785 vv đẩy mạnh UDCNTT trong quản lý và dạy học
CV 784 vv HD cải thiện môi trường dạy học Tiếng anh ở Tiểu học
CV 1874 vv triển khai tin giảm biên chế đợt 1 - 2017
CV 717 vv hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học bậc TH
Tài liệu DB ND2 - giáo viên tiểu học
CV 638 vv hd sử dụng tài liệu mới cấp TH 
CV 630 vv hướng dẫn chuyên môn tiếng anh cấp Tiểu Học năm học 2016-2017
CV 356 vv thực hiện đánh giá công chức, viên chức và CB tổ chức TCCB
CV 312 vv hướng dẫn bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2016-2017
CV hướng dẫn công tác thi đua
CV 140 vv tổ chức cuộc thi IOE cấp tỉnh
CV 22 V/v KH tổ chức Ngày hội học sinh  tiểu học -  năm học 2015-2016
Giáo viên tiểu học
CV 40 vv hướng dẫn tổ chức thi IOE cấp huyện
 CV 22 vv kế hoạch tổ ngày hội học sinh tiểu học 
CV vv tổ chức thi IOE cấp huyện 
CV HD tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập đội 15.5
CV 996 vv quay video các tiết học điển hình ở cấp học tiểu học
CV 975 vv hướng dẫn kiểm tra HK1 môn TA lớp 3,4,5
CV 976 vv hướng dẫn kiểm tra định kỳ cấp TH
CV 923 vv hướng dẫn tham gia giải toán qua mạng 
CV 890 vv quy định hồ sơ trong trường
CV 20 vv Phối hợp HĐ giữa Sở GD&ĐT và Đoàn TNCS HCM tỉnh QB năm 2015-2016
CV 811 vv KH liên hoan“Hát dân ca-Hò khoan Lệ Thủy” cấp TH năm học 2015-2016
CV  816 vv hướng dẫn công tác hoạt động thư viện trường học năm học 2015 - 2016
CV hướng dẫn thi IOE 2015 _ 2016
CV 800 GD&ĐT vv góp ý dự thảo kế hoạch nâng cao năng lực NN cho GV và CBQL giai đoạn 2015-2020.
CV 710 GD&ĐT vv viết bài cho tập san giáo dục GD-ĐT chào mừng ngày NGVN 20/11
CV 86 vv tham gia cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Việt Nam với ATGT năm 2015
CV 580 vv Thực hiện kế hoạch dạy môn TA năm học 2015 - 2016

 
21h00 14/5/2020
CV_300__tang_cuong_cong_tac_tuyen_truyen_GD_ATGT_cho_HS

 
07h10 15/9/2020
KH_658_phong_chong_bao_luc_

Ngày 14 tháng 10 năm 2020