05:47 ICT Thứ bảy, 30/09/2023

Đề cương ôn tập(Covid-19)

Hỗ trợ trực tuyến

1
Hiệu trưởng

Name: Lê Thị Thương
Điều hành chung
Quản trị website

Name: Bùi Thị Diệu Thúy

Name: Trương Thị Thuận

Liên kết website 

Văn học Nghệ thuật

Trường tiểu học Hoa Thuỷ

Hỗ trợ giáo viên

Trang nhất » Công văn chỉ đạo

global banners

.

.

NĂM HỌC 2022 - 2023  
Ngày 01 tháng 02 năm 2023  
* QD_57_Vv_TL_BTC_cuoc_thi_Giai_toan_qua_mang_bang_TV_tren_Internet
cap_huyen nam_hoc_2022-2023
* QD_04_Ban_hanh_QC_hdong_cua_BCD_CTr_QG_phong_chong_toi_pham_AIDS
ma_tuy_...
* KH_158_Phat_dong_thi_dua_ky_niem_100_nam_ngay_sih_cua_d.c_Trung_tuong
Dong_Sy_Nguyen
* CV_56_Vv_ra_soat_don_doc_thuc_hien_Quy_che_cong_khai_nam_hoc_2022-2023
* TB_157_Kqua_danh_gia_XL_tap_the_lanh_dao_cac_don_vi_truong_hoc_nam_2022
Ngày 31 tháng 01 năm 2023  
* CV_57_Vv_trien_khai_thuc_hien_CD_05_cua_TTCP
* CV_130_Vv_thuc_hien_TB_07_cua_BCD_QG_phong_chong_dich_Covid19
* QD_52_Vv_khen_thuong_HS_dat_thanh_tich_trong_cuoc_thi_Olympic_TA
cap_huyen_2022-2023
Ngày 30 tháng 01 năm 2023  
* HD_490_Tham_gia_san_choi_dong_dien_Flashmob
Ngày 27 tháng 01 năm 2023  
* CV_50_Vv_to_chuc_Cuoc_thi_Violympic_Toan_Tieng_Viet_tren_Internet
cap_huyen_2022-2023_2
Ngày 19 tháng 01 năm 2023  
* CV_95_Vv_canh_bao_lo_hong_bao_mat_anh_huong_trong_cac_sp_Microsoft
thang 01.2022
Ngày 18 tháng 01 năm 2023  
* CV_46_Vv_lay_y_kien_doi_voi_du_thao_Luat_Dat_dai
* CV_124_Vv_khan_truong_tang_cuong_cong_tac_tiem_chung_vacxin_phong_Covid19
Ngày 17 tháng 01 năm 2023  
* Cv_42_Vv_tang_cuong_cong_tac_dam_bao_an_toan_thong_tin_mang_trong_thoi_gian
Tet_ND_2023
Ngày 13 tháng 01 năm 2023  
* KH_35_To_chuc_Cuoc_thi_Noi_TA_voi_So_do_tu_duy_danh_cho_HSTH_cap_huyen
2022-2023
Ngày 12 tháng 01 năm 2023  
* CV_31_Vv_to_chuc_trien_khai_cac_hoat_dong_trong_dip_tet_Nguyen_dan_Quy_Mao
nam_2023
* CV_30_Vv_HD_to_chuc_Ngay_hoi_HSTH_nam_hoc_2022-2023
Ngày 9 tháng 01 năm 2023  
* CV_20_Vv_HD_them_ve_to_chuc_cuoc_thi_Olympic_TA_tren_Internet IOE cap_huyen_2022-2023
Ngày 05 tháng 01 năm 2023  
* CV_07_Vv_danh_gia_hoat_dong_thang_12.2022_va_trien_khai_ke hoach thang_01.2023
* CV_06_Vv_to_chuc_ptrao_Tet_trong_cay_doi_doi_nho_on_BH
Ngày 04 tháng 01 năm 2023  
* CV_03_Vv_to_chuc_cuoc_thi_Olympic_TA_tren_Internet-IOE_cap_huyen_2022-2023
* CV_04_Vv_HD_ho_so_HDGV_hoc_ki_II_nam_hoc_2022-2023
Ngày 30 tháng 12 năm 2022  
* CV 3068 Vv bao dam trat tu ATGT trong_dip_tet_DL _tet Nguyen dan va Le hoi Xuan_2023
* CV_2627_Vv_to_chuc_trien_khai_cac_hdong_trong_dip_tet_DL_va_tet_ND_2023
* CT 06 Vv tang cuong cac bien phap dam bao don tet_ND_2023_vui_tuoi_lanh_manh  
Ngày 29 tháng 12 năm 2022  
* CV_2627_Vv_to_chuc_trien_khai_cac_hdong_trong_dip_tet_DL_va_tet_ND_2023
* CV_3068_Vv_bao_dam_trat_tu_ATGT_trong_dip_tet_DL_tet_Nguyen_dan_va_Le_hoi
Xuan_2023
Ngày 26 tháng 12 năm 2022  
* NQ_165_Ve_hoc_phi_doi_voi_CS_GDDT_cong_lap_nam_hoc_2022-2023
* CV_1287_Vv_to_chuc_tap_huan_nang_cao_NLCM_cho_CBQL_GV_ve_cong_tac
chu_nhiem_lop_cap_TH
Ngày 22 tháng 12 năm 2022  
* CV_04_Vv_to_chuc_ngay_hoi_toan_dan_tu_nguyen_giao_nop_vu_khi_VLN...va phao
* CD_09_Vv_tang_cuong_cong_tac_phong_chong_dich_benh
* CV_3013_Vv_dang_tai_TT_10_ngay_19.12.2022_cua_Bo_Noi_vu_2
Ngày 19 tháng 12 năm 2022  
* KH_1311_Trien_khai_Chien_dich_tiem_bo_sung_vacxin_Uon_van-_Bach_hau_2022
* Cv_186_Vv_tuyen_truyen_phong_ngua_dau_tranh_voi_toi_pham
* KH_84_Trien_khai_tiem_vacxin_phong_Covid19_dot_40_nam_2022
Ngày 18 tháng 12 năm 2022  
*  Cv_1270_Vv_chu_dong_ung_pho_voi_cac_dot_ret_dam_ret_hai_va_dam_bao
suc_khoe cho_CBGVHS
Ngày 14 tháng 12 năm 2022  
* KH_2929_Trien_khai_thuc_hien_ND_53_QiD_mot_so_dieu_cua_Luat_An_ninh_mang
Ngày 08 tháng 12 năm 2022  
*CV-2240 Về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức của SNV
Ngày 06 tháng 12 năm 2022  
* CV_1233_Vv_dang_ky_tham_gia_CTr_BD_cac_mon_hoc_thuoc_CTr_GDPT_2018
* CV_1227_VV_trien_khai_xet_tang_DH_Nha_giao_nhan_dan._NGUT_lan_thu_16
nam_20223
* CV_1230_Vv_HD_kiem_tra_cuoi_HK_I_nam_hoc_2022-2023_dvoi_cap_TH
* CV_2879_Vv_thuc_hien_mot_so_ndung_trong_su_dung_qly_VC_tai_cac_don_vi
truong_hoc
Ngày 05 tháng 12 năm 2022  
Cv_1224_Vv_gop_y_du_thao_DA_XD_NVS_dat_chuan_trog_cac_truog_hoc_tren dia_ban_gd_2023-2028
Ngày 02 tháng 12 năm 2022  
* CV_1221_lich__hoat_dong_thang_12.2022
Ngày 01 tháng 12 năm 2022  
* CV_1216_Vv_danh_gia_hoat_dong_thang_11.2022_va_trien_khai_KH_thang_12.2022
Ngày 30 tháng 11 năm 2022  
* CV_1187_Vv_SY_CV_2675_thuc_hien_Bo_tieu_chi_ung_xu_trog_gdinh_tren_dia_ban
huyen_den_2025
Ngày 28 tháng 11 năm 2022  
* CV_1181_Vv_thuc_hien_dang_ki_tai_khoan_dinh_danh_va_xac_thuc_dien_tu_cai_dat
phan_mem_VNEID...
Ngày 21 tháng 11 năm 2022  
* CV_1940_VV_lo_hong_bao_mat_anh_huong_Cao_va_nghiem_trog_trog_cac_SP
Microsoft
Ngày 15 tháng 11 năm 2022  
* CV_1123_VV_HD_trien_khai_GD_STEM_o_cap_TH_nam_hoc_2022-2023
Ngày 07 tháng 11 năm 2022  
* CV 1097 Vv_to_chuc_nghien_cuu_gop_y_cac_ban_mau_SGK_lop_4_dc tham_dinh_dot_1
* CV_1090_Vv_chan_chinh_viec_nhan_tai_tro_vien_va_hoc_bong
Ngày 27 tháng 10 năm 2022  
* CV_1013_Vv_gioi_thieu_cuoc_thi_ve_tranh_chu_de_Chiec_o_to_mo_uoc_nam 2022
* CV_1015_Vv_to_chuc_San_choi_Y_tuong_tre_tho_danh_cho_HSTH
* CV_1016_Vv_lay_y_kien_du_thao_NQ_HDND QiD_cac_khoan_thu_va muc_thu
dvoi CSGD
Ngày 26 tháng 10 năm 2022  
* CV_1004_Vv_HD_thuc_hien_ndung_GDDP_dvoi_lop_3_CTrGDPT_2018
Ngày 20 tháng 10 năm 2022  
* CV_1703_lo_hong_bao_mat_ahuong_Cao_va_nghiem_trong_cac_sp_Microsoft
cong_bo_T10.2022
* CV_975_VV_HD_xet_de_nghi_khen_thuong_nhan_ky_niem_40_ngay_NGVN
Ngày 16 tháng 10 năm 2022  
* CV_955_Vv_trien_khai_ve_sinh_va_day_hoc_sau_lut
Ngày 15 tháng 10 năm 2022  
* CV_953_Vv_chu_dong_ung_pho_voi_mua_lu
Ngày 14 tháng 10 năm 2022  
* KH_948_Cong_tac_phap_che_nam_hoc_2022-2023
* KH_951_Thuc_hien_nhiem_vu_quan_ly_chat_luong_nam_hoc_2022-2023
* CV 952 Vv tiep tuc thuc hien QD so 1299 cua Thu tuong Chinh phu.pdf
Ngày 12 tháng 10 năm 2022  
* CV_931_Vv_to_chuc_tap_huan_TT_ndung_GDDP_lop_3_cho_CBQL_GV_Tieu_hoc
Ngày 5 tháng 10 năm 2022  
* KH_901_Thuc_hien_DA_Tang_cuong_UD_CNTT_va_CDS_trong_GDDT_huyen GD 2022-2025_dinh_huong_2030
Ngày 4 tháng 10 năm 2022  
* CV_891_VV_to_chuc_quan_triet_pho_bien_thuc_hien_ND_59_cua_Chinh_phu
   
NĂM HỌC 2021 - 2022  
Ngày 17 tháng 6 năm 2022  
* CT_643_Vv_su_dung_SGK_va_sach_tham_khao_trong_cac_CS_GDPT
Ngày 19 tháng 5 năm 2022  
* KH 425 Trien khai CTr phong chong Ma tuy nganh GDDT nam 2022
* KH 427 Trien khai thuc hien CTr phong chong mai dam nam 2022
Ngày 18  tháng 5 năm 2022  
* QD 33 Vv trieu tap CB tham gia BD kien_thuc QPAN_doi_tuong 4 lop 2- nam 2022
*  QD 31 Vv trieu tap CB tham gia BD kien_thuc QPAN_doi_tuong 4 lop 1- nam 2022
CV 422 Vv tang cuong phong chong tai nan thuong tich duoi nuoc TE trong CSGD
Ngày 17  tháng 5 năm 2022  
* CV 45 Vv nop ho so tong ket cong tac Doi va PTTN nam hoc 2021-2022
* KH 961 To chuc van dong XD Quy Nhan dao nam 2022
Ngày 16  tháng 5 năm 2022  
* Cv 416 Vv_dam_bao_ATGT_tai_khu_vuc_xung_quanh_cong_truong_hoc
* CV 414 Vv HD danh gia va_BC_cong_tac_TCCB_nam_hoc_2021-2022
* CV 413 Vv phat_dong cuoc thi_Sang_tao_danh_cho_TTN_nhi_dong TQ nam 2022
* QD 412 Vv TL_Doan_ktra_gsat_quan_ly_va_DH_boi_2021-2022_tai_cac_truong_TH
* CV 404 YS CV 806 gthieu Hoi_sach_chao_mung_ngay_Scah_va_VH_doc
Ngày 13  tháng 5 năm 2022  
* CV 405 Vv HDTK 2 nam CTSGK theo CTGDPT 2018 dvoi lop 1.lop 2
Ngày 12 tháng 5 năm 2022  
* CV 989 Vv tag cuong cong tac phong chong dich benh mua_he_2022
* CV 988 Vv tang cuong phong chong_sot_xuat_huyet
Ngày 11 tháng 5 năm 2022  
* KH 804 phoi hop voi DPTTH QB_thuc hien_chuyen_muc_GDDT_nam_2022
* CV 402 Vv HD ban giao Chat_luong_tre_6_tuoi_vao_lop_1
* CV 401 Vv HD mot so cong viec cuoi nam hoc cua cac_don_vi
Ngày 10 tháng 5 năm 2022  
* CV 970 Vv thuc hien CS tinh gian bien che theo ND 108
Ngày 7 tháng 5 năm 2022  
* KH 394 thuc hien CTr phong chong ma tuy nganh GDDT den nam 2025
Ngày 6 tháng 5 năm 2022  
* CV 387 Ve thuc hien nhiem vu trong tam TT PBGDPL thang 5.2022
* CV 385 Vv YS CV 704 phoi hop to chuc tiem vacxin cho tre em HS tu 5-12 tuoi
* CV 383 Vv to chuc tham quan trien lam anh ve Dai tuong Vo Nguyen Giap
Ngày 5 tháng 5 năm 2022  
* CV 03 Vv thu quy tinh nghia va Vung sau vung xa nam 2022
* CV 381 Vv danh gia hoat dong thang 4.2022 trien khai KH thang 5.2022
Ngày 4 tháng 5 năm 2022  
* CV 379 Vv trien khai mo hinh Ket noi so trong SHCM cap tinh cho GVTA TH
* KH 917 Thuc hien DA XD XHHT gd 2021-2030 cua CP tren dia ban huyen LT
Ngày 29 tháng 4 năm 2022  
* CV 42 vv tang cuong hoat dong phong chong tai nan duoi nuoc cho tre em
* KH 376 Thuc hien Chien luoc PT TNVN trong nganh GD huyen LT gd 2021-2030
* CV 377 Vv thuc hien CTr hanh đong  so 193 cua UBND tinh
* CV 368 Vv to chuc huong ung Tuan le QG Nuoc sach va VS moi truong nam 2022
Ngày 28 tháng 4 năm 2022  
* KH 104 tham gia Lien hoan cac doi tuyen truyen mang nonve phong chong
duoi nuoc TE nam 2022
* CV 365 Vv tang cuong phong chong duoi nuoc doi voi tre em hoc sinh
Ngày 27 tháng 4 năm 2022  
* TB 879 Vv treo Quoc ky nghi le 30.4 va 1.5.2022
* QD 359 Vv TL BCD KTCL cuoi ky 2 va nghiem thu CG CL lop 5 len 6 nam hoc 21-22
* CV 59 Vv xet tang Ky niem chuong Vi su nghiep XD to chuc Cong_doan
Ngày 26 tháng 4 năm 2022  
* CV 694 Vv canh bao lo hong bao mat trong sp Microsoft thang 4.2022
* TB 855 KL cua PCT UBND huyen tai cuoc hop chi dao Tiem vacxin phong Covid19
Ngày 22 tháng 4 năm 2022  
* Cv 566 Vv canh bao lo hong trog cac sp Micosoft thang 4.2022
* CV 330 Vv trien khai thuc hien cong tac tuyen truyen GD ATGT trog truong hoc 2022
Ngày 21 tháng 4 năm 2022  
* Cv 58 Vv van dong XD Quy xa hoi cong doan nam 2022
* KH 328 Phat dong ptrao thi dua bao dam trat tu ATGT nam 2022
* KH 327 Trien khai CT phong chong toi pham trog nganh GD den nam 2025 và dinh huong 2030
Ngày 20 tháng 4 năm 2022  
* KH 324 Tuyen truyen van dong giao nop vu khi VLN cong cu ho tro va phao nam 2022
* Cv 325 Vv YS CV 469 vv canh bao lo hong bao mat anh huong trong_SP_Microsoft
Ngày 19 tháng 4 năm 2022  
* KH 320 tổ chức đánh giá CL trang TTDT các đơn vị trực thuộc PGD 2021-2022  
Ngày 12 tháng 4 năm 2022  
* KH 305 Trien khai cac hoat dong GD PTTNBM cho_HS_TH_va_THCS_nam_2022
* KH 576 Trien khai thuc hien CTr phong_chong_mai_dam_trong nganh GD den_2025
* CV 306 Vv YS CV 585 tham gia cuoc thi lam Tiktok Nganh DS dong hanh
cung ca nuoc phong_chong_dich
Ngày 08 tháng 4 năm 2022  
* CV 302 Vv HD mot so BC cuoi nam hoc 2021-2022 cap TH
* CV 301 Vv HD KTĐK cuoi nam va danh gia nghiem thu CL GDTH 2021-2022
* QD 896 Phe duyet DS va cap GCN dat giai cuoc thi ve trang danh cho  HSTH 2021
Ngày 07 tháng 4 năm 2022  
* CV 297 Vv_lay y kien TC_dinh muc su dung may moc TB chuyen dung thuoc lvuc GDDT
* HD 02 Mot so ND cu the ve cong tac quy hoach  can bo
Ngày 06 tháng 4 năm 2022  
* QD 444 ve trach nhiem dvoi nguoi dung dau va cap pho nguoi dung dau
* QD 447 Ve cong tac quy hoach CB
Ngày 05 tháng 4 năm 2022  
* CV 282 Vv tang cuong cac giai phap bao ve tre em
Ngày 04 tháng 4 năm 2022  
* TB 19 VV phân bổ chỉ tiêu thu quỹ Đội, quỹ KHN năm 2021-2022
Ngày 01 tháng 4 năm 2022  
* CV 273 Lịch HĐ tháng 4.2022
* CV 272 Vv đánh giá HĐ tháng 03.2022 và triển khai kế hoạch tháng 4.2022
Ngày 30 tháng 3 năm 2022  
* CV 521 Vv họp phiên đầu tiên HD lựa chọn SGK lớp 3 theo CTr_GDPT_2018
Ngày 29 tháng 3 năm 2022  
* QD 803 TL HD lựa chọn SGK lớp 3.7 và lớp 10 theo CT GDPT 2018
* CV 597 Vv  tổ chức các HĐ hưởng ứng Ngày Nước TG-Ngày khí tượng - Giờ trái đất năm 2022
Ngày 28 tháng 3 năm 2022  
* CV 257 Vv HD thực hiện KT cuối kỳ 2 năm học 2021-2022
Ngày 24 tháng 3 năm 2022  
* CV 247 Vv SY Cv 437 của SGD về thực hiện NQ 16 năm 2021 của HDND tỉnh
* QĐ 249 Vv tặng cờ và GCN cho tập thể cá nhân đạt thành tích cao tại Giải
ĐK BL 2021-2022
Ngày 23 tháng 3 năm 2022  
* QD 4914 Vv tang Ky niem chuong Vi su nghiep giao duc
* KH 543 Thuc hien CTr phat trien thanh nien huyen LT gd I 2021-2025
Ngày 22 tháng 3 năm 2022  
* CV_576_Vv_to_chuc_cac_hdong_ky_niem_Ngay_Cong_tac_XHVN_nam_2022
* KH_229_Bien_soan_Ki_yeu_GDDT_huyen_Le_Thuy_giai_doan_1945_den_nay
Ngày 21 tháng 3 năm 2022  
* Cv_235_Vv_cung_cap_cu_lieu_phuc_vu_bien_soan_ki_yeu_GDDT_Le_Thuy
* CV_232_Vv_su_dung_mang_xa_hoi__cua_CBCC_VC_va_nguoi_lao_dong
Ngày 18 tháng 3 năm 2022  
* CV_227_VV_HD_bo_sung_mot_so_noi_dung_tai_Giai_Dien_kinh_Boi_loi_nam hoc_2021-2022
Ngày 16 tháng 3 năm 2022  
* QD 220 Vv TL To CSSK_tai giai Dien kinh Boi loi Hoc sinh huyen Lệ Thủy nam hoc 2021-2022
Ngày 14 tháng 3 năm 2022  
* KH_487_Phong_chng_dich_benh_huyen_LT_nam_2022
Ngày 10 tháng 3 năm 2022  
* CV_199_Vv_to_chuc_hoi_thao_gioi_thieu_SGK_lop_3._lop_7
* CV_200_Vv_thuc_hien_nhiem_vu_tuyen_truyen_PBGDPL_thang_03.2022
* CV_201_Vv_gioi_thieu_ca_nhan_tap_the_tang_giai_thuong_Vu_A_Dinh_nam_2021
* CV_205_Vv_tang_cuong_ky_luat_ky_cuog_hanh_chinh_va_VH_cong_so
* KH_203_To_chuc_giai_Dien_kinh_Boi_loi_HS_huyen_Le_Thuy_nam_hoc_2021-2022
* CV_48_Vv_nang_cao_hieu_qua_hoat_dong_doc_va_lam_theo_sach_bao_Doi
Ngày 09 tháng 3 năm 2022  
* CV_197_Vv_lay_y_kien_du_thao_NQ_HDND_tinh_Quy_dinh_muc_thu_hoc_phi
nam_hoc_2022-2023_dvoi_CSGD
* NQ_04_Ve_lanh_dao_cog_tac_dam_bao_ANTT_XD_ptraoToan_dan_bve
ANTQ_2022_0001
Ngày 08 tháng 3 năm 2022  
* CV_194_Vv_tang_cuong_cong_tac_tuyen_truyen_ve_CVD_Nguoi_VN_uu_tien
dung_hang_Viet_Nam
* CV_195_Vv_trien_khai_thuc_hien_QD_phe_duyet_chien_luoc_QG_ve_tang
truong_xang_2021-2030
Ngày 07 tháng 3 năm 2022  
* QD_565_Phe_duyet_qtrinh_thuc_hien_DVC_muc_do_4_TTHC_trong_linh
vuc_KDCLGD
* CV_414_Vv_XD_phuong_an_tu_chu_tai_chinh_theo_ND_60_cua_CP
Ngày 05 tháng 3 năm 2022  
* CV_183_VV_YS_CV_272_tang_cuong__thuc_hien_chinh_sach_BHYT_nam_2022
* CV_185_Vv_thuc_hien_CTr_phong_ngua_giam_thieu_TE_lao_dong_trai_quy
dinh_cua_PL_2021-2030
* CV_182_YS_CV_408_VV_tang_cuong_cac_giai_phap_bve_Tre_em
Ngày 04 tháng 3 năm 2022  
* QD_178_Ban_hanh_Dieu_le_giai_Dien_kinh_Boi_loi_HS_nam_hoc_2021-2022
* KH_169_To_chuc_ngay_Sach_va_van_hoc_doc_Viet_Nam_nam_2022
* KH_98_To_chuc_Cuoc_thi_Tuyen_truyen_vien_nhi
* KH_01_phat_dong_Toan_dan_ren_luyen_than_the_theo_guong_BH_vi_dai
va_ngay_chay_Olympic_2022
Ngày 03 tháng 3 năm 2022  
CV_357_Vv_to_chuc_trien_khai_thuc_hien_TT_124_cua_Bo_CA
Ngày 02 tháng 3 năm 2022  
* KH_310_Ktra_cong_tac_phong_chong_dich_Covid_19_tai_CSGD_sau_tet_ND
* KH_376_Truyen_thong_ve_cong_tac_XD_gia_dinh_trong_tinh_hinh_moi_2021-2030
* QD_611_Vv_ban_hanh_CTr_phat_trien_thanh_nien_huyen_LT_gd_2021-2030
* CV_154_Vv_danh_gia_hoat_dong_thang_02.2022_trien_khai_KH_thang_03.2022
Ngày 01 tháng 3 năm 2022  
* CV_151_Vv_ra_soat_doi_tung_va_lap_DS_ho_tro_may_tinh_bang_2021-2022
* KH_261_Thuc_hien_BD_GV_va_cung_ung_SGK_lop_3.7.10_nam_hoc_2022-2023
* CV_149_Vv_tham_gia_hoi_thao_gioi_thieu_SGK_cac_mon_co_ban_lop_3._lop_7
* Cv_361_Vv_phoi_hop_thuc_hien_tro_giup_phap_ly_cho_nan_nhan
bi_bao_luc_tre_cs_gioi
* CV_686_Vv_HD_cai_dat_UD_App_Bao_chay_114_va_theo_doi_tk_Zalo
Ngày 2́́́́8 tháng 02 năm 2022  
* CV_147_Vv_HD_to_chuc_thi_Olympic_Tieng_Anh_tren_Internet_cap_tinh
* CV_45_VV_HD_HDGV_hoc_ki_II_nam_hoc_2021-2022-_dot_2
* QD_508_Vv_giao_BC_su_nghiep_GDDT_tu_01.03.2022_den_31.08.2022
Ngày 25 tháng 02 năm 2022  
* CV_146_Vv_SY_CV_159_trien_khai_cong_tac_phong_chong_dich_Covid19
trong_truong_hoc
CV_144_Vv_to_chuc_hoat_dong_huong_ung_Chie_dich_Gio_Trai_dat_nam_2022
Ngày 24 tháng 02 năm 2022  
* CV_140_Vv_ra_soat_BC_ve_nang_luc_NN_nang_luc_SP_cua_GV_TA_pho_thong
Ngày 23 tháng 02 năm 2022  
* CV_138_Vv_to_chuc_hoi_thao_gioi_thieu_SGK_Tieng_Anh_lop_3._lop_7
* CV_305_Vv_thuc_hien_CV_686_cua_CA_tinh
Ngày 22 tháng 02 năm 2022  
* KH_134_Trien_khai_thuc_hien_cong_tac_Binh_dang_gioi_va_vi_su_tien_bo_PN_2022
Ngày 18 tháng 02 năm 2022  
* CV_128_Vv_Huong_ung_ngay_Dat_ngap_nuoc_the_gioi_nam_2022
Ngày 17 tháng 02 năm 2022  
* KH_124_Trien_khai_nam_ATGT_2022
* CV_123_YS_CV_216_Vv_tap_huan_HDSD_Trang_TTDT_thanh_phan
Ngày 16 tháng 02 năm 2022  
* CV_118_Vv_trien_khai_phan_mem_kiem_dinh_chat_luong_GD
* CV_38_Vv_ra_soat_VC_nghi_huu_nam_2022_va_don_doc_cap_nhat
phan_mem_QL_CBCCVC
Ngày 15 tháng 02 năm 2022  
* CV_110_Vv_HD_thuc_hien_mot_so_noi_dung_trong_cong_tac_quan_ly
Ngày 14 tháng 02 năm 2022  
* CV_228_Vv_BC_tinh_hinh_qly_su_dung_tai_san_cong_nam_2021
* CV_107_Vv_van_dong_hien_mau_tinh_nguyen_dot_2_nam_hoc_2021-2022
Ngày 11 tháng 02 năm 2022  
* CV_103_YS_CV_181_Vv_trien_khai_thuc_hien_CT_36_cua_TTCP
* CV_228_Vv_BC_tinh_hinh_quan_ly_su_dung_tai_san_cong_nam_2021
* CV_101_Vv_to_chuc_day_hoc_va_phong_chong_Covid19
Ngày 10 tháng 02 năm 2022  
* CV_92_Vv_danh_gia_hoat_dong_thang_01.2022_trien_khai_KH_thang_02.2022
* CV_94_vv_ra_soat_hoan_thanh_ban_ve_tong_the_du_kien_XD_cac_hag_muc
trog_khuon_vien_dvi_trg_hoc
* CV_97_Vv_thuc_hien_nvu_tuyen_truyen_PBGDPL_thang_02.2022
Ngày 09 tháng 02 năm 2022  
* CV_39_Vv_to_chuc_trao_hoc_bong_Zhi-shan_dot_01.2022
* CV_3365_Vv_HD_to_chuc_thuc_hien_du_toan_NSNN_nam_2022
Ngày 08 tháng 02 năm 2022   
* CV_91_SY_CV_144_Vv_lay_y_kien_GV_ve_mot_so ND lien quan den TCCDNN
Ngày 27 tháng 01 năm 2022    
* CV_85_VV_HD_trien_khai_BD_dai_tra_cac_modul_cho_GV_CBQL_CSGDPT
thuc_hien_CTr_GDPT_2018
* CV 80 VV TB ket_qua_tham_dinh_KH-Chuong_trinh_DH_tang_cuongTA_lop_3.4.5
* KH_84_thuc_hien_cong_tac_phong_chong_tham_nhung_nam_2022
Ngày 26 tháng 01 năm 2022    
* Cv_180_Vv_thuc_hien_KL_cua_PBT_TU-_CT_UBND
* Cv 163 Vv to chuc thuc_hien QD cua Dang PL cua NN ve phong chong tham nhung
* QD_78_Vv_TL_BCD_trien_khai_BD_dai_tra_cac_modul_cho_GVCBQL CS_GDPT_2018
* QD_79_Vv_cu_doi_ngu_GVCC_QBQLCC_BD_dai_tra_cac_modul_thuc_hien CTGDPT_2018
Ngày 25 tháng 01 năm 2022    
* KH_113_To_chuc_hdong_VH_TT_ky_niem_92_nam_TL_DCSVN_va_tet_ND_2022
* TB_165_Vv_treo_Quoc_ky_va_nghi_Tet_ND_Nham_Dan_2022
Ngày 21 tháng 01 năm 2022    
* QD_68_Vv_TL_HD_tham_dinh_KH Chuong_trinh_DH_tang_cuong_TA_cap_TH
nam_hoc_2021-2022
* KH_129_Trien_khai_thuc_hien_cong_tac_tiem_chung_mo_rong_tren_dia_ban
huyen LT_2022
Ngày 14 tháng 01 năm 2022    
* Cv_56_Vv_thuc_hien_CD_01_cua_UBND_tinh
* Cv_49_Vv_thuc_hien_nvu_trong_tam_tuyen_truyen_PBGDPL_thang_01.2022
Ngày 11 tháng 01 năm 2022   
* QD_38_Vv_TL_BTC_doi_ngu_BC_vien_tap_huan_su_dung_TL_phong_tranh
duoi_nuoc_cho_TE_HS
Ngày 10 tháng 01 năm 2022   
* CV_trien_khai_cuoc_thi_tim_hieu_Tem_buu_chinh_2022
* CV_27_Vv_cu_CBQL_VC_tham_gia_CTr_QG_chuyen_doi_so_0001
* KH_01_trien_khai_bao_dam_ATTP_tet_ND_va_mua_le_hoi
* CV_23_Vv_TB_KH_tiem_chung_thang_01_2022
Ngày 06 tháng 01 năm 2022   
* CV 52 YS CV 51 Vv thực hiện CD tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid19
Ngày 05 tháng 01 năm 2022   
* QD_10_Vv_TL_BCD_kiem_tra_chat_luong_cuoi_ki_I_nam_hoc_2021-2022
* CV_11_Vv_danh_gia_hdong_thang_12.2021_trien_khai_KH_thang_01.2022 
* CV_12_Vv_lich_hoat_dong_thang_01.2022
* QD_14_Vv_TL_BCD_kiem_tra_hoc_ki_1_cap_TH_nam_hoc_2021-2022
Ngày 04 tháng 01 năm 2022   
* KH 06 Thuc hien DA_XD VHUX_trong_truong_hoc_gd_2021-2025 cua nganh GDDT  
Ngày 23 tháng 12 năm 2021  
* NQ_16_QD_ve_xu_ly_cac_co_so__khog_dam_bao_yeu_cau_ve_PCCC
* KH_3251_XD_NVS_dat_chuan_gd_2021-2025_dinh_huong_2030
* CV 1150 Vv trien khai Cuoc_thi sag tac tranh co dog doi mu BH_danh_cho_HSTH
* CV_1149_Vv_BC_danh_gia_tap_the__BGH_va_ca_nhan_CBQL_truong_hoc
Ngày 21 tháng 12 năm 2021  
* KH_1145_Trien_khai_thuc_hien_KL_02_cua_BBT_ve_tang_cuong_su_LD_cua_Dang
dvoi_cog_tac_PCCC
* Cv_3174_Vv_day_manh_cong_tac_tuyen_truyen_co_dng_Le_ky_niem_110_nam
ngay_sinh
DT_Vo_Nguyen_Giap
Ngày 20 tháng 12 năm 2021  
* CV_1140_Vv_phat_dong_Cuoc_thi_anh_va_cau_chuyen_Phu_nu_truoc_bao_dong
* CV_1100_Vv_tang_cuong_ho_tro_tu_van_ky_nang_phong_chong_bao_luc_khi_hoc_
tap_truc_truyen
Ngày 17 tháng 12 năm 2021  
CV_1134_Vv_tap_huan_day_hoc_TA_lop_3.4.5_theo_dinh_huong PT PCNL
* CV_1133_Vv_to_chuc_Nghien_cuu_gop_y_cac_mau_SGK_lop_3_va_lop_7
* KH_1132_Trien_khai_cac_hdong_GD_PTTNBM_cho_HD_TH_va_THCS
nam_hoc_2021-2022
* CV_1131_Vv_HD_to_chuc_DH_kiem_tra_danh_gia_cuoi_ki_I_nam_hoc_2021-2022_cap_Tieu_hoc
Ngày 02 tháng 12 năm 2021  
* CV_1079_Vv_danh_gia_hoat_dong_thang_11.2021_trien_khai_KH_thang_12.2021
Ngày 01 tháng 12 năm 2021  
* CV_3055_Vv_tiep_tuc_thuc_hien_nghie_hqua_cac_bien_phap_phong_dich
* Cv_3062_Vv_trien_khai_quy_dinh_ve_tieu_chuan_VC_Ke_toan_tai_dvi_truong_hoc
Ngày 30 tháng 11 năm 2021  
* CV_1072_Vv_TB_KH_ktra_PCGD_XMC_cap_Tinh_nam_2021
* Cv_4261_Vv_HD_thuc_hien_NQ_08_cua_NDND_tinh
* CV 3042 Vv thuc hien cai dat UD VNEID phuc vu cong tac phong chong dich Covid19
Ngày 29 tháng 11 năm 2021  
* CV 1068 Vv Tap huan PP to chuc cac HĐDH tang cuong KN doc vien trong truong TH
* CV_1071_Vv_cap_nhan_danh_gia_GV_va_CBQL_tren_he_thong_TEMIS
Ngày 25 tháng 11 năm 2021  
* Cv_3735_Vv_thuc_hien_cac_khoan_thu_chi_trong_cac_co_so_GD_cong_lap_2021-2022
* QD_1389_Cong_nhan_tap_the_ca_nhan_dat_giai_cuoc_thi_Dai_su_VH_doc
* CV_1058_Vv_HD_cong_tac_tu_danh_gia_co_so_giao_duc_hang_nam
* QD_1057_Vv_cu_CBQL_GVCC_tham_gia_tap_huan_DH_TA_lop_3.4.5_theo
dinh_huong_PT_pham_chat_nang_luc
* KH_1055_Truyen_thong_ve_giao_duc_va_dao_tao_nam_hoc_2021-2022
* CV_1054_Vv_HD_them_thuc_hien_cac_khoan_thu_nam_hoc_2021-2022
* Cv_1053_Vv_tap_huan_DH_TA_lop_3.4.5_theo dinh huog PT nang luc pham chat
Ngày 24 tháng 11 năm 2021  
* TB_2939_KL_cua_CT_UBND_huyen_tai_HN_UBND_thuong_ky_thang_10
* CV_2941_Vv_thuc_hien_CD_so_20_cua_UBND_tinh
* Cv_2974_Vv_thuc_hien_NQ_128_cua_CP
* CV 1050 trien_khai_CTr_GD_ATGT_cho_nu_cuoi_tre_tho_nam_hoc_2021-2022
* CV 1049 Vv_to_chuc_tap_huan_noi_dung_TL_GDDP_lop_2_cho CBQL GVCC cap TH
* CV_1051 Vv_trien_khai_thang_hanh_dong_QG_phong_chong_HIV.AIDS_nam_2021
Ngày 23 tháng 11 năm 2021  
* QD_1044_Phe_duyet_KH_kiem_tra_nam_hoc_2021-2022
Ngày 22 tháng 11 năm 2021  
* CTr_75_Phoi_hop_giua_Doan_TNCSHCM_va_PGDĐT_Le_Thuy_2021-2022
* Cv_2980_Vv_ky_hop_dong_lam_viec_dvoi_VC_cac_dvi_su_nghiep_cong_lập
* CV_1041_YS_CV_3829_cua-So_GD_DT_ve-gioi-thieu-tai-lieu
* Cv_1040_Vv_BC_PA_bo_tri_GV_day_mon_Tieng_Anh_va_Tin_hoc_theo_CTGDPT 2018 NH 2022-2023
Ngày 21 tháng 11 năm 2021  
* Cv_1039_YS_CV_Vv_HD_su_dung_an_toan_cac_phan_mem_cong_cu
day_hoc_truc_tuyen
* Cv_1038_Vv_khai_thac_su_dung_nen_tang_khai_bao_Y_te_dien_tu_bang
ma vuong QR
* CV_4146_Vv_to_chuc_lop_tap_huan_QL_TC_NSNN_theo_hinh_thuc_truc_tuyen
Ngày 18 tháng 11 năm 2021  
* CV_338_Vv_BC_ket_qua_dao_tao_BD_CBCC_VC_2021
* CV 1036 Vv_trien_khai_thanh_hanh_dong_vi_binh_dang_gioi_va phong chong bao
luc CS_gioi
Ngày 17 tháng 11 năm 2021  
* Cv_27_vv_trien_khai_mo_hinh_Cong_truong_ATGT_than_thien_van_minh
* Cv_1035_Vv_TB_lich_tiem_mui_2_vacxin_Covid19_cho_CBGVNV
* KH_2511_BDGVPT_CC_thuc_hien_CTr_GDPT_2018_nam_2021_ve_Modun5
Ngày 16 tháng 11 năm 2021  
* CV_1032_Vv_HD_them_ve_to_chuc_ky_niem_39_nam_ngay_Nha_giao_Viet_nam
* CV_2931_Vv_ra_soat_bo_nhiem_CDNN_va_xep_luong_dvoi_VC_Ke_toan
* CV_1027_Vv_tang_cuong_cong_tac_dam_bao_AT_trong_truong_hoc
Ngày 15 tháng 11 năm 2021  
* KH_11_To_chuc_cac_hdong_Ngay_TG_tuong_niem_cac_nan_nhan_tu_vong_do TNGT 2021
Ngày 13 tháng 11 năm 2021  
* Cv_4032_Vv_hoan_to_chuc_lop_tap_huan_che_do_QLTCNS_va_QLSDTSC
* CV_1021_Vv_to_chuc_tap_huan_nang_luc_QL_va_to_chuc HĐ Thu_vien_
cho_CBQLNVTVTH
Ngày 12 tháng 11 năm 2021  
* CV 1018 Vv trien khai BCCT Song va_may tinh cho_em va BC HS tiem vacxin tren CSDL nganh
* CV_1011Vvgioi_thieucuoc_thi_sang_tac_NT_Bao_ve_tang_odon_de_bve_Khi_hau Trai_dat
* CV_1013_Vv_thuc_hien_DA_XD_vung_trong_ra_AT_dat_TC_Vietgap
* CV_331_Vv_ra_soat_GV_chua_bo_nhiem_xet_chuyen_CDNN
Ngày 11 tháng 11 năm 2021  
* QD_1004_Phe_duyet_DS_dvi_thu_huong_goi_mua_sam_TB_dung_chung_2021-2022 
* CV 1006 Vv HD_tiep_nhan_goi_mua_sam_TB_dung_chung_thuoc_CTr_GDPT_2018
nam_hoc_2021-2022 
* CV_11_Vv_HD_binh_xet_cquan_dvi_dat_chuan_VH_2021
Ngày 10 tháng 11 năm 2021  
* Cv_4003_Vv_to_chuc_lop_tap_huan_TC_NSNN_qly_tai_san_cong_huyen_LT
* QD 3727 Vv cu CBGV_tham_gia_BD_Modun5_cho_GVCC_thuc_hien CTGDPT 2018
* HD_76_XD_quan_ly_Quy_Doi_KHN_va_quy_CLB_phu_trach_Doi_nam_hoc_2021-2022
* CV 26 Vv to chuc cac HĐ Doi chao mug ky niem 39 nam ngay NGVN 20.11
Ngày 09 tháng 11 năm 2021  
* KH_2835_Thuc_hien_KDCLGD_va_XD_truog_dat_CQG
Ngày 08 tháng 11 năm 2021  
* CV_2829_Vv_thuc_hien_KL_cua_HN_danh_gia_trien_khai_thuc_hien_NQ_so_128
* CV_995_Vv_trien_khai_tap_huan_BDNV_cho_nha_giao_ve_cong_tac_phan_luong_
HS_trog_GDPT_2021
* CT 29 mot_so GPnham_tang_cuong_hieu_qua_cong_tac_qly_khu_bao ton_bien VN
* CV_997_Vv_HD_to_chuc_ky_niem_39_nam_ngay_NGVN
* CV_996_Ve_nhiem_vu_trong_tam_TTPBGDPL_thang_11.2021
* CV_992_Vv_ban_giao_nghiem_thu_va_tap_huan_pahan_mem_KDCLGD
Ngày 06 tháng 11 năm 2021  
* CV 2834 Vv bổ nhiệm CDNN và xếp lương theo TT01.02.03.04.2021
 Ngày 05 tháng 11 năm 2021  
* CV 985 Vv vận động hiến máu tình nguyện năm học 2021-2022
Ngày 04 tháng 11 năm 2021  
* CV 982 Vv ra soat dieu chinh bo sung va nop hso PCGD XMC 2021
Ngày 02 tháng 11 năm 2021  
* CV_975_YS_CV_3376_Vv_thuc_hien_CD_so_7036_cua_TTCP
* CV_974_Vv_danh_gia_hoat_dong_thang_10.2021_trien_khai_KH_thang_11.2021
* CV_970_Vv_HD_lap_du_toan_cho_HS_la_nguoi_Khuyet_tat_theo_TT_42
nam_hoc_2021-2022_0001
Ngày 01 tháng 11 năm 2021  
* KH_2716_HD_toan_dan_tap_luyen_TDTT_nang_cao_suc_khoe_phong_chong_benh
tat_2021-2025
* CV_2763_Vv_thuc_hien_chi_dao_cua_BTV_TU_ve_phat_huy_vai_tro_cua_CB
DV_tham_gia_chong_dich
* Cv_965_Vv_HD_su_dung_tai_nguyen_hoc__lieu_dien_tu_phuc_vu_day_hoc_TA
* CV 964 Vv tap_huan_nang_cao_nang_luc_DH_TT_day_hoc_qua_truyen_hinh
_cho_CBQLGV_GVCC_cap_TH
Ngày 29 tháng 10 năm 2021  
* CV_960_Vv_HD_ke_hoach_SHCM_va_HD_tu_van_cap_TH_nam_hoc_2021-2022
* CV 961 Vv GT cuoc thi_ve tranh_Quoc_te_Toyota_chu_de_Chiec_oto_mo_uoc_lan11
* CV_963_Vv_gioi_thieu_ky_thi_Olympic_Toan_hoc_truc_tuyen_quoc_te_Brichmath 1
Ngày 28 tháng 10 năm 2021  
* QD_959_Vv_TL_cac_cum_SH_chuyen_mon_cap_Tieu_hoc_nam_hoc_2021-2022
* QD_958_VV_TL_HD_chuyen_mon_cap_hoc_mam_non_nam_hoc_2021-2022
Ngày 27 tháng 10 năm 2021  
* CTr_22_Cong_tac_Doi_va_phong_trao_thieu_nhi_nam_hoc_2021-2022
Ngày 26 tháng 10 năm 2021  
* KH_954_Thuc_hien_nvu_Y_te_truong_hoc_nam_hoc_2021-2022
Ngày 25 tháng 10 năm 2021  
* Cv 951 Vv_thuc hien cac_bien phap cung co CL day va hoc_khi_HS_tro_lai_truong
Ngày 21 tháng 10 năm 2021  
* CV_935_YS_CV_3318_vv_gioi_thieu_cac_cong_cu_ho_tro_day_hoc_truc_tuyen
* KH_934_Trien_khai_thuc_hien_DA_PTVH_doc_gd_2021-2025_dinh_huong_den_2030_doi_voi_nganh_GDDT
* CV_937_Vv_HD_XD_KH_giao_duc_nha_truong_cap_Tieu_hoc_nam_hoc 21-22
* CV 941 Vv khao sat nhu_cau_tham_gia_BDGV_day_lien_mon_theo CTr GDPT 2018
* Kh_940_thuc_hien_Quy_che_cong_khai_nam_hoc_2021-2022
Ngày 14 tháng 10 năm 2021  
* CV_923_Vv_chan_chinh_mot_so_hoat_dong_dau_nam_hoc_2021-2022
* CV 924 Vv HD thuc hien nhiem vu GDTC hoat_dong TT truong_hoc_nam 2021-2022
* CV 919 Vv danh gia HĐ Thư viện năm học2020-2021 va_HD cong tac TV 2021-2022
Ngày 11 tháng 10 năm 2021  
* CV_906_Vv_HD_danh_gia_thi_dua_cac_truong_TH_nam_hoc_2021-2022
* CV_909_Huong_dan_danh_gia_thi_dua_nam_hoc_2021-2022
* CV_911_Vv_tap_huan_dai_tra_Module_1_cho_CBQL_thuc_hien_CTGDPT_2018
Ngày 8 tháng 10 năm 2021  
* Thu_keu_goi_ung_ho_CTr_Song_va_may_tinh_cho_em_nam_2021
* CV_902_Vv_trien_khai_kiem_tra_PCGD_XMC_nam_2021
* QD_903_VV_TL_Hoi_dong_chuyen_mon_cap_Tieu_hoc_nam_hoc_2021-2022
Ngày 7 tháng 10 năm 2021  
* Cv_895_Vv_HD_thuc_hien_nhiem_vu_GDCTr_va_cong_tac_HS nam 2021-2022
* CV_899_Ve_nhiem_vu_trong_tam_tuyen_truyen_PBGDPL_thang_10.2021
*  Cv_900_Vv_HD_thuc_hien_nhiem_vu_GD_cap_TH_nam_hoc_2021-2022
Ngày 05 tháng 10 năm 2021  
* CV_883_Vv_tap_huan_dai_tra_Module_1.2.3.4_cho_GV_TA_TH_day_lop_1.2
Ngày 03 tháng 10 năm 2021  
* QD 6 Vv trieu_tap CB tham gia BD_kien_thuc_QPAN doi tuong 4 lop 4_nam_2021
Ngày 02 tháng 10 năm 2021  
* Cv_2545_Vv_tam_dung_to_chuc_phuong_an_day_hoc_truc_tiep
Ngày 30 tháng 9 năm 2021  
* CV_859_Vv_tham_gia_cuoc_thi_Olympic_Tieng_Anh_tren_Inernet
Ngày 23 tháng 9 năm 2021  
* QD_5052_Vv_ban_hanh_KH_muc_tieu_PTGDDT_nam_hoc_2021-2022
* QD_3034_Vv_tang_co_thi_dua_cua_UBND_tinh
* CV_1582_Vv_thuc_hien_BHYT_HSSV_nam_hoc_2021-2022
* CV 839 Vv HD chi dao day hoc truc tuyen lop 3.4.5 cap TH tu_23.9_den_30.9.2021
Ngày 21 tháng 9 năm 2021  
* CV_831_Vv_nhan_hoc_bong_ua_CTCP_Tap_doan_CNGD_Futurelang
Ngày 15 tháng 9 năm 2021  
* HDLN_Vv_thuc_hien_BHYT_HS_SV_nam_hoc_2021-2022
* CV 824 Vv HD  CTGDPT cấp TH nam_hoc_2021-2022_ung_pho_voiCovd19
Ngày 13 tháng 9 năm 2021  
* CV_2378_Vv_quy_hoach_nguon_PHT_PGD_cac_dvi_truong_hoc_gd_2020-2025
* CV 183 Vv BC tinh hinh ban hanh_quy_che_qly_su_dung_tai_san_cog_cua_cquan
*  Cv_2348_Vv_to_chuc_Tet_Trung_thu_cho_tre_em_nam_2021
Ngày 09 tháng 9 năm 2021  
* QD_2884 Vv cu CBGV_cot_can_cap_TH BD_modun 4 thuc_hien CTGDPT 2018
* QD_2551_Ban_hanh_Quy_che_quan_ly_va_su_dung_so_diem_dien_tu
* Cv_2886_Vv_to_chuc_day_hoc_tren_truyen_hinh
Ngày 01 tháng 9 năm 2021  
* CV_784_VV_khai_giang_va_to_chuc_day_học_dau_nam_hoc_2021-2022
* QD_4507_Vv_giao_chi_tieu_BC_su_nghiep_GDDT_Tu_01.9.2021_den_31.12.2021
Ngày 31 tháng 8 năm 2021  
* CD 848 Vv to chuc khai giang va CB cho_nam_hoc_moi_trog_tinh_hinh_dich_benh
* CV 781 Vv trien khai cong_tac_phong_chong_lut_bao_nam_hoc_2021-2022
* CV 782 Vv phat dong cuoc thi truc tuyen Tim hieu CCHC tinh_QB_nam_2021
Ngày 30 tháng 8 năm 2021  
* Thu_keu_goi_toan_dan_tam_gia_doan_ket_tam_gia_phong_chong_dich_Covid19
* CV_776_Vv_day_manh_trien_khai_khai_bao_Y_te_bang_hinh_thuc_quet_ma_QR
Ngày 27 tháng 8 năm 2021  
* CV 774 Vv trien khai mot so HD chuyen mon tu nam hoc 2021-2022
Ngày 26 tháng 8 năm 2021  
* CV 767 Vv trien khai gia han hoc bong Quy Thien tam nam hoc 2021-2022
* CV 2730 Vv XD KH bai day mon TA nam hoc 2021-2022
* QD 768 Vv TL BCD phong chong lut bao nganh GDDT huyen LT 2021-2022
Ngày 23 tháng 8 năm 2021  
* QĐ 757 Vv TL các đoàn KT công tác phòng chống dịch và triển khai NV 2021-2022
* CV 754 Vv đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm CM T8 và QK 2.9
Ngày 20 tháng 8 năm 2021  
* CV 249 Vv biên chế và việc hợp đồng GV học kì I năm học 2021-2022
Ngày 19 tháng 8 năm 2021  
* CV 746 Vv tổ chức tựu trường và triển khai một số HĐ đầu năm học 2021-2022
* CV 758  Vv XD KHDH cac mon hoc hoat dong GD cap TH nam hoc 2021-2022
* KH 744 TK nam hoc 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học trọng tâm 2021-2022
Ngày 17 tháng 8 năm 2021  
* TB 1543 Vv treo cờ TQ kỉ niệm CMT8 và QK CHXHCNVN 02.9.2021 và Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
* QĐ 2596 Ban hành khung thời gian năm học 2021-2022 tỉnh QB
Ngày 16 tháng 8 năm 2021  
* KH 730 Thuc hien CTr_day_manh_XD_XHHT_o_dia_ban_bien_gioi_2021-2025
* HD 01 Ve cong tac_quy_hoach_chuc_danh_HT_cac_truong_va_CS_GD_cong_lap
* QD 735 Vv TL BCD BD CBQL GV cấp TH thực hiện CTGDPT 2018 năm 2021-2022
Ngày 5 tháng 8 năm 2021  
* KH 700 tổ chức tập huấn BD đại trà CTr_GDPT_20218_cho_CBQL_GV cấpTH
Ngày 03 tháng 8 năm 2021  
* CV 692 Vv lich hoat dong thang 8.2021
NĂM HỌC 2020 - 2021  
Ngày 23 tháng 7 năm 2021  
* CV 676 SY CV 2350 khảo sát thực trạng trang TB theo CTGDPT_2018
Ngày 8 tháng 7 năm 2021  
* HD 121 Tuyen truyen ky niem 110 nam ngay_sinh_DT_Vo_Nguyen_Giap
Ngày 7 tháng 7 năm 2021  
* Cv 130 trien khai thuc_hien_QD_861_cua_TTCP
* CV 189 Vv trien khai quy_dinh_lien_quan_den_che_do_nang_luong_phu_cap
Ngày 30 tháng 6 năm 2021  
* CV 639 Vv đề nghị tặng SGK cho HS có hoàn cảnh khó khăn năm học 2021-2022
Ngày 11 tháng 6 năm 2021  
* QD 1950 Vv Công nhận danh hiệu Thư viện trường tiểu học 2020-2021
Ngày 10 tháng 6 năm 2021  
* CV 584 Vv tổ chứcTuan le Bien va hải đảo VN và ngày Đại dương TG 2021
Ngày 9 tháng 6 năm 2021  
* HD108 thi đua lập thành tích chào mừng lễ kỉ niệm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ngày 7 tháng 6 năm 2021  
* Cv 576 Vv HD thuc hien_tuyen_sinh_vao_lop_1_lop_6_nam_hoc_2021-2022
Ngày 4 tháng 6 năm 2021  
* QD 2427 Vv công nhận trường học đạt THAT_PCTNTT_nam_hoc_2020-2021
* CV 567 Vv phoi_hop_ban_giao_HS_ve_sinh_hoat_he_o_dia_phuong
* QD 2379 Vv giao chi tieu KHPT quy mo SL truong lop HS 2021-2022
Ngày 03 tháng 6 năm 2021  
* CV 561_Vv HD triển khai đánh giá GV,CBQL trên hệ thống TEMIS 2020-2021
Ngày 02 tháng 6 năm 2021  
* QD 559 VV công nhận kết quả phong trào XD THTT HSTC năm học 2020-2021
* QD 555 Vv công nhận kết quả đánh giá trang TT điện tử năm học 2020-2021
Ngày 01 tháng 6 năm 2021  
* CV_550_Vv_gop_y_quy_che_quan_ly_va_su_dung_so_diem_dien_tu
Ngày 31 tháng 5 năm 2021  
* KH 1244 Phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết huyện LT 2021
Ngày 28 tháng 5 năm 2021  
* CV 541 Vv Hướng dẫn tổng kết năm học 2020-2021
Ngày 27 tháng 5 năm 2021  
* KH 536 triển khai CT công tác 2021 của BCD TW về phòng chống tham nhũng
* CV 538 Vv đẩy mạnh công tác truyền thông Báo Giáo dục thời đại tới cơ sở Giáo dục
Ngày 24 tháng 5 năm 2021  
* QD 1449 Công bố DM TTHC sửa đổi lĩnh vực GDTH trên địa bàn Tỉnh
Ngày 20 tháng 5 năm 2021  
CV_81_Vv_tang_cuong_phong_chong_duoi_nuoc_tren_dia_ban_tinh
Ngày 19 tháng 5 năm 2021  
* CV 1633_Vv_HD_thuc_hien_TT_26.2020
* CV 480_Vv_HD_tham_du_cuoc_thi_Dai_su_VH_doc_nam_2021
* CV 486 Vv tang cuong cong tac tuyen truyen phong chong tai nan_duoi nuoc tre em
* CV_1615_Vv_to_chuc_day_hoc_hoan_thanh_chuong_trinh_nam_hoc
Ngày 18 tháng 5 năm 2021  
* QĐ 2189 TL BDH đề án GDHN và phân lượng HS_GDPT_2021-2025_huyen_LT
Ngày 17 tháng 5 năm 2021  
* QĐ 471 Vv Ban hành quy chế HĐ cua Ban VSTBPN nganh GDDT Le Thuy 
* CV 472 Vv ra soat KHPT so luong nam hoc 2021-2022
* KH 466 thuc hien nhiem vu phong_chong_te_nan_XH_nam_2021
Ngày 14 tháng 5 năm 2021  
* CV 462 Vv đăng ký tài khoản giao dịch ĐTcài đặt và sử dụng VssID-BHXH số
Ngày 13 tháng 5 năm 2021  
* CV 180 Vv gửiTB triển lãm giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi VN 2021
* CV 460 Vv HDhoạt động đánh giá ngoài tại các cơ sở GD
Ngày 12 tháng 5 năm 2021  
* CV 94 Vv xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp XD tổ chức Công đoàn
Ngày 11 tháng 5 năm 2021  
* QD 455 Vv TL BCD nghiệm thu bàn giao CL môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2020-2021
* QD 2124 BH QC khen thưởng HSG,HSNK và CBGV có TT trong BD HSG HSNK
Ngày 10 tháng 5 năm 2021  
* Cv 1523 Vv cho HS toàn tỉnh nghỉ học để phòng chống Covid 19
* CV 1507 VV TB kết quả KT hồ sơ dự giờ thao giảng và thực hiện chuyên đề CM
* CV 453 Vv HD  tổ chức KHGD trong tình hình dịch bệnh Covid đang phức tạp.
* CV 451 về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 5.2021
* CV 435 Vv HD lập KHPT số lượng năm học 2021-2022
Ngày 7 tháng 5 năm 2021  
* CV 435 Vv HD lập KHPT số lượng năm học 2021-2022
Ngày 6 tháng 5 năm 2021  
* CV 999 Vv tăng cừng các biện pháp phòng chống đuối nước TE
* CV 433 Vv thực hiện tiếp công dân tại  Phong_GDDT_Le_Thuy
* CV 431 Vv điều chỉnh lịch KT nghiệm thu bàn giao CL ở TH
Ngày 5 tháng 5 năm 2021  
* CV 426 Vv tăng cường KT ngăn ngừa  sử dụng thuốc lá mới và hưởng ứng ngày TG không thuốc lá 
Ngày 30 tháng 4 năm 2021  
* CV 413 Vv HD nghiệm thu bàn giao CL môn Tiếng Anh lớp 5 năm học 2020-2021
* CV 407 VV đánh giá hoạt động tháng 4.2021 và triển khai KH tháng 5.2021
Ngày 29 tháng 4 năm 2021  
* Cv 410 Vv tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng
Ngày 28 tháng 4 năm 2021  
* KH 399 tổ chức đánh giá CL trang TTDT các đơn vị thuộc PGD năm 2020-2021
Ngày 27 tháng 4 năm 2021  
* CV 392 Vv tổ chức các HĐ Kỉ niệm 110 năm ngày sinh ĐT Võ Nguyên Giáp
* QD 388 Vv ban hanh_tieu_chi_danh_gia_TrangTTDT_cac_dvi_truc_thuoc_PGD LT
Ngày 22 tháng 4 năm 2021  
* KH 368 Truyền thông về GD QP và AN năm 2021
* CV 372 Vv TT hưởng ứng cuộc thi Chung tay vì ATGT trên mạng XH VCNet 2021
Ngày 20 tháng 4 năm 2021  
* KH 28 KN 80_nam_ngay TL Doi TNTP HCM va tuyen duong cac dien hinh_tien_tien
Ngày 19 tháng 4 năm 2021  
* CV_359_Vv_HD_mot_so_BC_cuoi_nam_hoc_2020-2021_cap_TH
* CV_358_Vv_HD_ktra_dinh_ki_cuoi_nam_va_danh_gia_CLGD_HSTH_2020-2021
Ngày 16 tháng 4 năm 2021  
* CV_356_Vv_HD bao_dam_ATTP_phong_chong_ngo_doc_tai_kv_truong_hoc
* KH_24_To_chuc_cac HĐ ky_niem_80_nam_ngay_TL_Doi_TNTPHCM
Ngày 15 tháng 4 năm 2021
* CV_03_thu_quy_tinh_nghia_va_Vung_sau_vung_xa_nam_2021
* CV_349_Ve_nhiem_vu_trong_tam_tuyen_truyen_PBGDPL_thang_4.2021
Ngày 14 tháng 4 năm 2021  
* Cv_04_Vv_tang_cuong_ktra_gsat_dvoi_to_chuc_ca_nhan_den_gthieu_sp
* CV 346 SY CV 1450 Vv_day_manh PT toan_dan_bao_ve_ANTQ nha_truong
* CV_345_Vv_thuc_hien_ngay_toan_dan_hien_mau_tinh_nguyen
* CV_342_Vv_HD_tiep_tuc_thuc_hien_cog_tac_BDTX_2020-2021
Ngày 12 tháng 4 năm 2021  
* KH_340_Phong_chong_tac_hai_thuoc_la_trong_nganh_GD_nam_2021-2022
* CV_766_Vv_thuc_hien_ND_20_cua_CP
* CV_78_Vv_van_dong_XD_quy_xa_hoi_cong_doan_2021
Ngày 09 tháng 4 năm 2021  
* CV_11_Vv_to_chuc_cac_hdong_huong_ung_Ngay_saach_VN_2021
* KH_07_Tham_gia_cuoc_thi_Khan_quang_tham_mai_vai_em
* TB 792 Vv_gia_bia_SGK_lop_2.6_theo_CTGDPT_2018  nam_hoc_2021-2022
Ngày 08 tháng 4 năm 2021  
* CV_306_Vv_HD_Ke_hoach_kiem_tra_cuoi_ki_II_nam_hoc_2020-2021
* CV_310_Vv_huong_ung_cuoc_thi_THPL_ve_bau_cu_QH_va_HDND
Ngày 06 tháng 4 năm 2021  
* CV 292 Vv thuc hien nhiem vu giang day cua_HT._PHT_trong_cac_co_so_GDPT
Ngày 02 tháng 4 năm 2021  
* CV_299_Vv_de_nghi_xet_tang_ki_niem_chuong_Vi_su_nghiep_GD
* CV_300_Vv_danh_gia HĐ thang_3.2021_va_trien_khai_KH_thang_4.2021
Ngày 01 tháng 4 năm 2021  
* CV 291 Vv BC 10 năm thực hien_TT_13_va công_tac_dam_bao_AT_cho_tre
* KH 692 Trien_khai_de_an TTPB_Luat_DQTV_nam_219_va_cac_VB_HD_thi_hanh
* KH_289_XD_truong_hoc_AT_ve_ANTT_giai_doan_2020-2025
Ngày 30 tháng 3 năm 2021  
* CV_90_Vv_HD_hso_de_nghi_bo_nhiem_lai_cho_VC_QLGD
* CV_281_Vv_ra_soat_thong_ke_so_lieu_GV_theo_hang_CDNN
* CV 282 SY CV 1030 Vv trien khai BD mo_dun 4 cho_GVCC, CBQL CSGDPTCC
* KH_276_To_chuc_ngay_sach_Viet_Nam_lan_thu_8_nam_2021
Ngày 25 tháng 3 năm 2021  
* CV_264_Vv_tiep_tuc_trien_khai_thuc_hien_De_an_VH_doc
Ngày 16 tháng 3 năm 2021  
* CV_239_Ve_nhiem_vu_trong_tam_tuyen_truyen_PBGDPL_thang_3.2021
Ngày 12 tháng 3 năm 2021  
* CV 229  Vv to chuc cuoc thi truc tuyen Tim_hieu PL ve_bau_cu_DBQH va DBHDND
Ngày 9 tháng 3 năm 2021  
* HD46_Tuyen_truyen_bau_cu_DB_QH_khoa_XV_va_DB_HDND_2021-2026
Ngày 26 tháng 02 năm 2021  
* CV_50_Vv_ra_soat_thong_tin_ket_qua_xet_thang_hang_CDNN_GV_nam_2020
Ngày 22 tháng 02 năm 2021  
* HD_05_To_chuc_Ngay_hoi_Thieu_ni_vui_khoe-Tien_buoc_len_doan_2020-2021
* HD 35 HĐ chào mừng KN 111 năm_ngay_QTPN_va_tuan_le_Ao_dai_nam_2021
Ngày 17 tháng 02 năm 2021  
* QD_143_Vv_TL_BTC_Hoi_thi_GVDG_cap_TH_huyen_LT_2020-2021
Ngày 09 tháng 02 năm 2021  
* TT_48_Quy_dinh_ve_hoat_dong_the_thao_trong_truong
* CV 140 Vv_danh_gia_cong_tac_DGN_CL_HK_I_mon_TA_lop_5_NH_2020-2021
Ngày 04 tháng 02 năm 2021  
* CV_135_Vv_HD_day_hoc_su_dung_TL_giao_duc_dia_phuong_lop_1
* CV 133 Vv BC de_an_KCH_truong_lop_va_nha_cong_vu__GV_gd_2016-2020
* CV_128_Ve_nhiem_vu_truyen_truyen_PBGDPL_thang_02.2021
Ngày 02 tháng 02 năm 2021  
* TT_02_QD_ma_so_tieu_chuan_CDNN_va_bo_nhiem_xep_luong_VC_trong_trg TH
* CV 300 Vv cho HS   nghi hoc de phong chong dich Covid 19 va nghi Tet_ND
* CV_184_Vv_TB_cho_HS_SV_nghi_hoc_de_phong_chong_dich_Covid_19
Ngày 02 tháng 02 năm 2021  
* CV_117_Vv_trien_khai_thuc_hien_Thong_tu_24__cua_Bo_GD
* CV_230_Vv_thuc_hien_TT_147_cua_Bo_CA
Ngày 01 tháng 02 năm 2021  
* CV_116_Vv_cu_GV_Tieng_Anh_tham_gia_khoa BD nang_luc_SP_nam_2021
Ngày 29 tháng 01 năm 2021  
* CV 105 Vv HD bs ve ND thi trinh bay bien phap tai Hoi thi GVDG cap TH 2020-2021
* CV_106_Vv_gioi_thieu_GV_tham_gia_Hoi_thi_GVDG_cap_Tinh
* CV 107 Vv tang cường cong tac dam_bao_ANTT_va_phong_ngua_dau_tranh VPPL
* CV 108 YS_CV 399 to_chuc_cuoc_thi_Video_clip_thieu_nhi_cac_dtoc_hat_Quoc_ca
Ngày 28 tháng 01 năm 2021  
* CV 101 VV tiep tuc day manh cong tac_KDCL GD va XD CQG gd 2021-2025
* CV_103_Vv_don_doc_trien_khai__danh_gia_GV-CBQL_tren_he thongTEMIS
* ND_03_Ve_bao_hiem_bat_buoc_trach_nhiem_dan_su_cua_chu_xe_co_gioi
* QD_232_Vv_cap_chung_nhan_truong_dat_KDCL_GD
Ngày 27 tháng 01 năm 2021  
* CV 192 Vv tiep tuc trien khai cac BP AT trong dip Tet ND dvoi cac dvi truong hoc
Ngày 26 tháng 01 năm 2021  
* TB_189_Vv_treo_Quoc_ky_va_nghi_tet_Nguyen_dan_Tan_Suu_2021
* CV_92_Ke_hoach_tap_huan_day_hoc_noi_dung_GDÐP_lop_1
* CV_93_Vv_phoi_hop_trien_khai_chuong_trinh_GD_KNS_POKI_tai_cac trg TH
Ngày 25 tháng 01 năm 2021  
* Cv_153_Vv_tiep_tuc_day_manh_thic_hien_cong_tac_KDCL_GD_va_XD_CQG
* CV_159_Vv_ra_soat_dieu_kien_XD_truong_dat_CQG_gd_2021-2025
Ngày 21 tháng 01 năm 2021  
* CV_116_Vv_quan_ly_trat_tu_do_thi_trong_dip_tet_NÐ_Tan_Suu_2021
Ngày 20 tháng 01 năm 2021  
* CV 78 Vv HD_chuan_bi_doi_ngu_GV_day_lop_2_nam_hoc_2021-2022
* QD 80 Vv TL Ban KT danh gia ngoai chat luong HK Imon TA lop 5 NH 2020-2021
* CV 81 Vv HD them ve kiem tra danh gia ngoai HK I mon TA lop 5 cap TH nam 20-21 
* CV 83 Vv trien_khai_cuoc_thi_viet_thu_quoc_te_UPU_lan_thu_50
Ngày 19 tháng 01 năm 2021  
* CV_77_Vv_HD_to_chuc_thuc_hien_KH_giao_duc_nha_truong
Ngày 18 tháng 01 năm 2021  
* CV 73 vv HD kiem tra danh gia ngoai HK I mon TA lop 5 cap TH nam hoc 2020-2021
* QD72Vv TL doan kiem tra chuyen de_truong_hoc_cap_TH_nam_hoc 2020-2021
Ngày 15 tháng 01 năm 2021  
* Bien_ban_thong_nhat_mon_Bong_da_nam_Tieu_hoc
Ngày 14 tháng 01 năm 2021  
* KH_35_Bao_ve_nguon_loi_thuy_san_chong_khai_thac_bat_hop_phap
* KH_61_Theo_doi_tinh_hinh_thi_hanh_phap_luat_nam_2021
* KH_62_Thuc_hien_cong_tac_phong_chong_tham_nhung_nam_2021
* QD 5102 Vv Ban hanh KH ung pho voi bien doi KH gd 21-30 tam nhin 2050
Ngày 13 tháng 01 năm 2021  
* CV 49_Ve_nhiem_vu_trong_tam_TT_PBGDPL thang 01/2021
* CV 52 Vv dam bao suc khoe_va_ung_pho_voi_khong_khi_lanh_ret_dam_ret_hai
* DS phan cong_trong_tai_giai_TDTT_HS_cap_huyen_2020-2021 giai_doan1
Ngày 12 tháng 01 năm 2021  
* CV 62 Vv phe duyet DS HD GV_hoc_ki_II 2020-2021 dot 2
Ngày 11 tháng 01 năm 2021  
*CV 01Vv to chuc lop HD ho tro lap BC quyet toan BC TC nam 2020 theo TT 107
* CV 41 Vv trien khai mot so noi dung trong thuc hien cong tac PCGD XMC
Ngày 08 tháng 01 năm 2021  
* CÐ_01_Vv_thuc_hien_phong_chong_dich_Covid_19
* CV_02_Vv_tang_cuong_dam_bao_ANTT_trong_truong_hoc_tren_dia_ban
* CV 20 Vv cho CB tham van hoc dg ve ho tro tam ly sau tham hoa thien tai
* KH_33_To_chuc_giai_TDTT_HS_huyen_LT_2020-2021
* QD 23 Vv TL HD trong tai Giai TDTT HS huyen Le Thuy nam hoc 2020-2021
* QD_43_Vv_giao_chi_tieu_BC_GD_tu_01-01-2021_den_31-8-2021
Ngày 07 tháng 01 năm 2021  
* CV_02_Vv_tang_cuong_dam_bao_ANTT_trong_truong_hoc_tren_dia_ban
* CV 20 Vv TH_cho CB tham van_hoc dg ve_ho_tro_tam_ly_cho_HS
* KH_33_To_chuc_giai_TDTT_HS_huyen_LT_2020-2021
* CÐ_01_Vv_thuc_hien_phong_chong_dich_Covid_19
* QD 30 Vv bo sung_thanh_vien_HD_trong_tai_giai_TDTT_HS_nam  2020-2021
Ngày 05 tháng 01 năm 2021  
* Cv 1041 Vv triển khai CT giáo dục ATGT cho nụ cười trẻ thơ 2020-2021
* CV_08_Vv_phe_duyet_DS_HD_GV_hoc_ki_2_nam_hoc_2020-2021
Ngày 04 tháng 01 năm 2021  
* QD 1036 Vv TL BCD kiem tra chat luong cuoi ki I nam hoc 2020-2021
* CV 17 Vv khao sat CB thuoc dien BD kien thuc QP-AN cho cac doi tuong 2021
* CV 02 Vv lịch hoạt động tháng 01-2021
Ngày 31 tháng 12 năm 2020  
* CV 1025 Vv trien khai danh gia_GV-CBQL nam 2020 tren he thong TEMIS
* CV 1034_Vv__Tap_huan_danh_gia_HS_tieu_học_theo_TT27
Ngày 29 tháng 12 năm 2020  
* CV 1019 Vv_trien_khai_ung_dung_VssID_BHXH_so_tren_thiet_bi_di_dong
Ngày 28 tháng 12 năm 2020  
* CV 1015 Vv HD kiem tra BC chat luong va so ket hoc_ki_I_nam 2020-2021
* CV 3300 Vv bao dam trat tu ATGTANTTphong chong dich Covid_trong dip Tet
Ngày 25 tháng 12 năm 2020  
* CV 1013 Vv don_doc cuoc_thi_tim_hieu_PL_truc_tuyen_tren_dia_ban_dot_2
Ngày 24 tháng 12 năm 2020  
* CV 1011_Vv_tap_trung_HDBM_Tieng_Anh_cap_TH
* CV 1012 SY CV 55 to chuc HĐ tuyen truyen VHTT chao don nam moi 2021
Ngày 23 tháng 12 năm 2020  
* CT 03 tăngcường  ANTT bve DH Dang toan quoc lan thu XIII va tet ND 2021
Ngày 21 tháng 12 năm 2020  
* CV 995 Vv tăng cường tk cài đặt phòng chóng Covid trên hệ thống hỗ trợ
* CV 996 Vv tang cuong gp bao ve suc khoe HS trong thoi tiet ret_dam_ret_hai
Ngày 16 tháng 12 năm 2020  
* CV_3221_Vv_tham_gia_khoa_hoc_Trang_nguyen_TV
* CV 3222dieu chinh thoi gian BD Modun3 cho GVCC CT GDPT 2018 nam 2020
Ngày 15 tháng 12 năm 2020  
* CV 971 YS CV 2457 Vv tăng cường quản lý vũ khí và các hành vi VPPL và pháo trong tết ND 2021
Ngày 14 tháng 12 năm 2020  
* CV_967_Vv_HD_xay_dung_KHPT_phan_so_luong_gd_2021-2025
* QD 6212 Vv ban hanh QC điều động thuyên chuyển tiếp nhận VC 
Ngày 10 tháng 12 năm 2020  
* KH 954 Trien khai chuyen de CM_Tieng Anh cap TH_nam_hoc_2020-2021
* CV 955Vv phối hợp xác minh cung cấp trình độ học vấn của công dân nhập ngũ
* CV_MISA_moi_tham_du_khoa_dao_tao_su_dung_pham_mem_thiet_bi
Ngày 09 tháng 12 năm 2020  
* CV_3155_Vv_kiem_tra_danh_gia_XL_TTHTCD_-_CDHT_cap_xa_2020
* CV_942_Vv_BC_danh_gia_tap_the_BGH_va_ca_nhan_CBQL_truong_hoc
Ngày 08 tháng 12 năm 2020  
* CV_938_TB_KH_kiem_tra_PCGD-XMC_cap_Tinh_nam_2020
* HD_2986_Vv_kham_chua_benh_BHYT
* QD_6146_cong_nhan_PCGD-XMC_nam_2020
 Ngày 07 tháng 12 năm 2020  
* QD 6281 Vv TL các đoàn KT đánh giá XL Cong dong hoc tap cap xa nam 2020
* QD 929 Vv TL Doan_kiem_tra_danh gia XL TT HTCD_cac_xa_thi_tran_2020
* KH 2409 kiem tra danh gia xep loai_Cong_dong_hoc_tap_cap_xa_nam 2020
* CV 930 Vv Kiem_tra_danh_gia_XL_TT_HTCD_nam_2020
 Ngày 05 tháng 12 năm 2020  
* CV_925__Vv_HD_to_chuc_giai_TDTT__HS_cap_Cum_nam_hoc_2020-2021
Ngày 04 tháng 12 năm 2020  
* QD_921_Vv_Ban_hanh_Dieu_le_giai_TDTT_HS_huyen_LT_nam_hoc_2020-2021
*  Cv 920 Vv hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu PL trực tuyến trên địa bàn năm 2020 đợt 2
* QD 3094 Vv cu CBQL CS GDPT CC tham du BD MĐ3 CTGDPT 2018_nam_2020
* QD 6245 Vv TL BTC giai TDTT_hoc_sinh_huyen_Le_Thuy_nam_hoc_2020-2021
Ngày 02 tháng 12 năm 2020  
* CV_681_Vv_cung_cap_SDT_HS_va_phu_huynh_de_ung_dung_VssID
* CV 906 Vv tang cuong_cong_tac_bao_dam_ve_sinh ATTP trong cac co so GD
* CV_910_Vv_van_dong_ung_ho_thang_cao_diem_Vi_nguoi_ngheo_2020
Ngày 01 tháng 12 năm 2020  
* CV 901 Vv cai dat va su dung he thong ho tro phong chong dich Covid 19
Ngày 30 tháng 11 năm 2020  
* KH 892 thực hiện công tác KDCLGD và XD trường đạt CQG 2020-2021
Ngày 27 tháng 11 năm 2020  
* CV 891 Vv trien khai KH phong chong dich benh mua dong xuan nam2020-2021
* TB 19 Ket_qua _thi_sat_hach_vong_2_ky_xet_thang_hang_CDNN_GV_2020
Ngày 26 tháng 11 năm 2020  
* QD 3007 cu GV cap TH tham du DB GVCC thuc hien CTGDPT 2018 nam 2020
* CV 2993 Vv TB KQ tuan thu nhat Đai su hoc duong TTGDPTTNBM nam 2020
Ngày 25 tháng 11 năm 2020  
* QD_6115_ban_hanh_quy_dinh_chuc_nang_nhiem_vu_quyen_han_cua_PGD
* CV_888_Vv_HD_hoi_thi_GVDG_cap_Tieu_hoc_nam_hoc_2020-2021
Ngày 24 tháng 11 năm 2020  
* CV_2490_vv_HD_nhiem_vu_2020-2021_dvoi_GDTX
* CV_2989_Vv_nhan_chung_chi_nang_luc_NN_dot_thi_ngay_22.12.2019
* To_chuc_PLAN-_KH_01_cap_phat_hang_dot_2
Ngày 23 tháng 11 năm 2020  
* QD_4170_Vv_tang_thuong_danh_hieu_CSTD_cap_tinh
* KH_2292_Thuc_hien_CT__QG_ve_hoc_tap_ngoai_ngu_cho_CBVC_gd__20-30
* KH_884_Thuc_hien_Quy_che_cong_khai_nam_hoc_2020-2021
* TB_877_Ve_lich_chi_dao_tu_van_danh_gia_CSGD_cong_nhan_CQG
* CV_ra_soat_bo_sung_ho_so_PCGD-XMC_sau_khi_kiem_tra_cap_huyen 870
* CV 870 Vv_ra_soat_dieu_chinh_ho_so PCGD XMC nam 2020 sau KT cap huyen
Ngày 20 tháng 11 năm 2020  
* Cv_313_Vv_ra_soat_bo_sung_ho_so_VC_QLGD_2020
Ngày 18 tháng 11 năm 2020  
* CV_866_Vv_huong_ung_cuoc_thi_Tim_hieu_PL_truc_tuyen_PL_voi_moi_nguoi
Ngày 17 tháng 11 năm 2020  
* CV 1243 Vv HD các cơ quan ĐV cảnh giác với các thủ đoạn giả danh CB, CS PCCC để lừa đảo.
Ngày 16 tháng 11 năm 2020  
* CV 2246 Vv thuc hien QĐ lien quan den tuoi nghi huu theo QD cua Bo luat LĐ 2019
* CV 2033 Vv thuc hien quy dinh den tuoi nghi huu cua Bo Luat lao dong 2019
Ngày 14 tháng 11 năm 2020  
* HD 2233 Thuc hien quy dinh dvoi_cap_pho_nguoi_dung dau_cac_dvi_truong_hoc
* ND 112 Vv xu ly ki luat CBCCVC
* CV_2248_Vv_thuc_hien_quy_dinh_lien_quan_den_xu_ly_ki_luat_CBCCVC
Ngày 13 tháng 11 năm 2020  
* CD_08_ve_trien_khai_phong_chong_Bao_so_13
* Cong_dien_10_Vv_trien_khai_cac_bien_phap_ung_pho_voi_Bao_so_13
* Cong_dien_19_Vv_trien_khai_cac_bien_phap_ung_pho_voi_Bao_so_13
* CV 850 Vv_khong_to_chuc_tiep_khach_nhan KN ngay_nha giao VN 20-11-2020
* CV_851_Vv_trien_khai_phong_chong_Bao_so_13
* HD 2223 Thuc hien quy_dinh_dvoi_cap_pho_nguoi_dung_dau_cac dvi truong hoc
Ngày 12 tháng 11 năm 2020  
* CV_2909_Vv_to_chuc_day_bu_sau_mua_lu
* Giay_trieu_tap_172_CB_du_lop_TH_BD_nghiep_vu_cong_doan_2020
* KH_01_to_chuc_cuoc_thi_video_clip_thieu_nhi_cac_dan_toc_hat_Quoc_ca
* TTr 01 To chuc_tap_huan_NC_nang_luc_cho__thanh_vien_HD_TE_ve_cac_quyen
Ngày 11 tháng 11 năm 2020  
* CV 847 Vv HD thuc_hien_nhiem_vu GD_the chat_-hoat dong_the thao 2020-2021
* CV 2175_Vv_huy_dong_luc_luong_phat_dong_ptrao_VSMT_sau_lu_lut
* SY 845 Cv 2836 Vv khog to chuc giai bong_chuyen_nam_nganh_GDĐT nam 2020
Ngày 10 tháng 11 năm 2020  
* QD_837_Vv_phan_cong_trach_nhiem_LDCV_phong_GDDT_Le_Thuy
Ngày 09 tháng 11 năm 2020  
* Cv 836 Vv HD to chuc_cac HĐ_chao_mung_ki_niem_38_nam_ngay_nha_giao VN
Ngày 07 tháng 11 năm 2020  
* DS kem theo CV 2785 Vv cử CBQL tham dự BD Modun 2 CTGDPT 2018 nam 2020
Ngày 06 tháng 11 năm 2020  
* CV 827 Vv KH_tap_huan_truyen_thong về KN phòng ngừa nguy cơ tự BV cho TE 2020
* CV 826 VV TH_nang_cao KTKN về công tác BVTE cho GV các trường TH,THCS 2020
* CV 825 VV hỗ trợ tiền từ nganh GDÐT Khoai Chau Hung Yen cho HS bi ngap lut
Ngày 04 tháng 11 năm 2020  
* CV_821_Vv_dang_ki_nhu_cau_dao_tao_boi_duong_can_bo_2021
* CV_818_Vv_HD_lap_du_toan_theo_ND_06-2018_va_ND_105-2020
* CV 817 Vv_dieu_chinh_KH_kiem_tra_PCGD_XMC_cap_huyen_nam_2020
* TB 06 Vv to_chuc_thi_sat_hach_vong_2_ki_xet__thang_hang_VC SNGD_2020
Ngày 03 tháng 11 năm 2020  
* HD_370_Vv_to_chuc_cac_HĐ_trai_nghiem_va_sang_tao_trong_doi_vien_TNNĐ
* CV 815 Vv trien_khai_thang_hanh_dong_QG_phong_chong_HIV.AIDS_nam 2020
* CV 813_Vv_lich_hoat_dong_thang_11-2020
* Cv_812_VV_danh_gia_hoat_dong_thang 10-2020 va trien khai KH thang 11 2020
Ngày 02 tháng 11 năm 2020  
* BC_254_ket_qua_xd_de_an_XD_XHHT_gd_2012-2020
* CV_810_Tổ chức các HĐ ngày TG tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT 2020
* Cv 2111 Vv BC ket qua dao tao BD gd 16-20 va KH 21-25
Ngày 29 tháng 10 năm 2020  
* Sao Y Cv 2715 Vv điều chỉnh thời gian cuộc thi Đại sứ học đường về GD PTTNBM 2020
* CV_807_Vv_Huong_dan_to_chuc_day_hoc_tro_lai_sau_bao_lu
Ngày 27 tháng 10 năm 2020  
* CV_799_Vv_thong_ke_thiet_hai_cua_HS_do_lu_lut
* Cong_dien_09_Vv_chu_dong_ung_pho_Bao_so_9
* QD_801_Vv_TL_cac_doan_chi_dao_khac_phuc_sau_lu_lut
* Công điện 18 UBND Tỉnh_Vv trien khai ứng phó với bão số 9
* CV_KHAN_803_Vv_cho_HS_nghi_hoc_de_phong_chong_Bao_so_9
Ngày 25 tháng 10 năm 2020  
* QD_798_Vv_TL_Ban_tiep_nhan_va_phan_phoi_hang_cuu_tro Phong GD Le Thuy
* CV_797_vv_khac_phuc_lu_lut_va_trien_khai_phong_chong_bao_so_8
Ngày 16 tháng 10 năm 2020  
* Cong_dien_14_Vv_khan_truong_trien_khai_cac_bien_phap_ung pho voi dot lu moi
* Công điện 08-UBNDH Vv khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ mới
* CV_153_Vv_BC_thiet_hai_va_cong_tac_khac_phuc_hau_qua_lu_lut
* CV_795_Vv_Huong_dan_danh_gia_thi_dua_nam_hoc_2020-2021
Ngày 15 tháng 10 năm 2020  
* KH_152_To_chuc_cuoc_thi_sang_tao_Video_bai tap TD giua gio cho CNVCNLD
* KH_151_To_chuc_cuoc_thi_truc_tuyen_tim_hieu_Bo_luat_Lao_dong_2019
* CV  791 Vv đánh giá KQ KT thu nộp và chấn chỉnh công tác đầu năm học 2020-2021
* CV_788_Vv_Huong_dan_thuc_hien_nhiem_vu_CNTT_nam_hoc_2020-2021
* CV_787_Vv_trien_khai_Chien_dich_ra_quet_xu_ly_ma_doc_nam_2020
* QD_5373_Vv_Ban_hanh_ke_hoach_muc_tieu_phat_trien_GDDT_2020-2021
* QD_786_Vv_phe_duyet_ke_hoach_kiem_tra_nam_hoc_2020-2021
Ngày 14 tháng 10 năm 2020  
* Công điện 07 UBND Huyện Vv thắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với Bão số 7
* Công điện 07 SGDVV tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với Bão số 7
* Cong dien 12 Vv_tap_trung_khac_phuc_hau_qua mua lu va ung pho voi bao so 7
Ngày 13 tháng 10 năm 2020  
* CD_11_Vv_trien_khai_cac_bien_phap_ung_pho_voi_dot_mua_lu_moi
Ngày 12 tháng 10 năm 2020  
* Công điện 06 UBND Huyện vv triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lũ mới
* CV_772_Vv_trien_khai_day_hoc_sau_lu_lut
* CV_770_Vv_trien_khai_phong_chong_lu_lut
Ngày 08 tháng 10 năm 2020  
* CV_2028_Vv_phong_chong_lu_lut_dam_bao_an_toan_cho_nguoi_va_tai_san
* CD_126_UBND_tinh-_Vv_phong_chong_lut_bao 
* CD_06_Vv_phong_chong_lut_bao
Ngày 02 tháng 10 năm 2020  
* CV 748 vv tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCNVN năm 2020
* CV 747 vv hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2020 - 2021
Ngày 30 tháng 9 năm 2020  
* KH1929_to_chuc_tuan_le_huong_ung_hoc_tap_suot_doi_nam_2020
Ngày 26 tháng 9 năm 2020  
CV15_Vv_tang_cuong_cong_tac_phong_chong_benh_sot_xuat_huyet
Ngày 24 tháng 9 năm 2020  
* Thể lệ cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo đạo đức HCM 
* CV 711 Vv tham gia cuoc thi Tuoi tre hoc tap va làm theo HCM - Chung tay vi ATGT
* KH 2319 to chuc Cuoc thi Tuoi tre hoc tap va lam theo dao duc,... HCM
* CV_994_Vv_huong_ung_ngay_toan_dan_PCCC
* QD_717_Vv_TL_Hoi_dong_chuyen_mon_cap_Tieu_hoc_nam_hoc_2020-2021
* CV 720Vv_Huong_dan_ SHCM thuc_hien_CTGDPT cấp TH 2020-2021
* CV 721 Vv HD thực hiện nội dung CT HDTN cấp TH trong CT GDPT từ 2020-2021
Ngày 23 tháng 9 năm 2020  
* CV 709 HD triển khai HD truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn năm 2020
Ngày 22 tháng 9 năm 2020  
*TB 1854_KLcuaPCTUBND_huyen_tai_HN_danh gia_cong tac tham gia BHXH BHYT
* KH_1793_Thuc_hien_KL_51_cua_BBT_ve_tiep_tuc_thuc_hien_NQ_TW8
Ngày 15 tháng 9 năm 2020  
* QD_671_Vv_TL_BCD_phong_chong_lut_bao_nganh_GDDT_nam_hoc_2020-2021
* TT_27_Ban_hanh_quy_dinh_danh_gia_HS_TH
* Thu cua Tong_Bi_thu_Chu_tich_nuoc_gui_nganh_GD_nhan_dip KG nam_hoc_moi
* CT_666_ve_nhiem_vu_va_giai_phap_nam_hoc_2020.2021_cua_nganh_GD
* CV_666_Vv_de_xuat_kho_khan_vuong_mac_trong_nam_hoc_2020.2021
* CV_656_Vv_huong_ung_cuoc_thi_tim_hieu_PL_truc_tuyen_tren_dia_ban_QB_2020
* KH_658_phong_chong_bao_luc_xam_hai_tre_em_giai_doan_2020.2025
*CV 659 Vv tang cuong cong tac tuyen truyen GDPL ve ATGT dau nam_2020.2021
NĂM HỌC 2019 - 2020  
15h00 15/7/2020
CV_504_chan_chinh_hoat_dong_day_them_hoc_them_he_2020
7h00 15/7/2020
CV_1602_KH_tap_huan_su_dung_SGK_lop_1theo_ctr_GDPT
9h00 25/6/2020
KH 404 mo lop BD NLNN cho GV day TA cac truong PT he 2020
16h00 19/6/2020
CV 390 Góp ý dự thảo TT quy định đánh giá HSTH và Điều lệ trường TH
16h00 18/6/2020
Phụ lục tập huấn theo CV 388
15h30 18/6/2020
KH 388 boi duong CBQL GV lop 1 ve trien khai ctr GDPT 2018
15h00 18/6/2020
CV 389 dang ky tham gia lop_BD nang_luc_cho_GV lam cong_tac_tu_van tam ly
7h30 18/6/2020
CV_2069_HD_su_dung_khung_nang_luc_GV_NN
15h00 17/6/2020
CV 383 YSCV_15_trien_khai_thang_hanh_dong_phong_chong_ma_tuy nam 2020
15h00 17/6/2020
CV_385_thuc_hien_quan_ly_thu_gom_va_tieu_huy_hoa_chat_het_han_su_dung
21h30 14/5/2020
CV  297  tuyen truyen ky niem 130 nam ngay sinh CT Ho Chi Minh
21h30 14/5/2020
CV_291_tang_cuong_cong_tac_tre_em_nam_2020
21h30 14/5/2020
CV 294 tang_cuong_cac_giai_phap_phong_tranh_duoi_nuoc_va_cong_tac_day_boi
21h00 14/5/2020
CV_300__tang_cuong_cong_tac_tuyen_truyen_GD_ATGT_cho_HS
21h00 14/5/2020
CV_912_trien_khai_cac_hoat_dong_ky_niem_ngay_quoc_phong_toan_dan
21h00 14/5/2020
CV__297__tuyen_truyen_ky_niem_130_nam_ngay_sinh_CT_Ho_Chi_Minh
21h00 14/5/2020
CV_287_YSCV_915_dam_bao_an_ninh_an_toan_trong_day_hoc_truc_tuyen
14h00 06/5/2020
CV_268_trien_khai_KHPT_dich_vu_du_lich_tren_dia_ban
14h00 06/5/2020
CV_267_huong_ung_ngay_Quoc_te_da_dang_sinh_hoc
7h35 06/5/2020
KH_259_to_chuc_phong_trao_thi_dua_dam_bao_TTTGT_trong_nganh_GD
7h30 06/5/2020
CV_256_ra_soat_KHPT_so_luong_nam_hoc_2020-2021 
9h30 05/5/2020
CV_256_ra_soat_KHPT_so_luong_nam_hoc_2020-2021
7h00 01/5/2020
CV 250_danh gia tinh_hinh_tu_thang_2_den_nay_va_nhiem_vu_trong_tam nam_hoc 
14h00 29/4/2020
CV_248_huong_dan_danh_gia_thi_dua_truong_TH_nam_hoc_2019-2020
14h00 29/4/2020
CV_247_HD_thuc_hien_chuong_trinh_KH_day_hoc_HKII_nam_hoc_2019-2020
8h00 29/4/2020
CV_246_TB_di_hoc_tro_lai_va_HD_cac_dieu_kien_dam_bao_an_toan_cho_HS
17h00 27/4/2020
CV1366 HD che do lam viec nghi he doi voi GV trong_thoi_gian_phong dichCovid19
17h00 27/4/2020
CV_1360_HD_kiểm_tra_đánh_giá_HKII_năm_học_2019-2020 
19h00 22/4/2020
CV_1087_TB_phuong_thuc_thu_doan_toi_pham_lua_dao_chiem_doat_tai_san
19h00 22/4/2020
CV_35_tuyên_truyền_kỷ_niệm_các_ngày_lễ_lớn_trong_quý_II
15h00 21/4/2020
CV_ 236_YSCV_773_day_manh_viec_to_chuc_cho_HS_hoc_tren_truyen_hinh
15h00 21/4/2020
CV 234 gioi thieu va HD thuc hien dieu chinh noi dung chuong trinh HKII
16h00 17/4/2020
KH_231_trien_khai_thang_hanh_dong_ve_an_toan_ve_sinh_lao_dong_nam_2020
16h00 17/4/2020
CV_719_tiep_tuc_trien_khai_cac_bien_phap_phong_chong_dich_Covid-19
11h20 15/4/2020
CV_224_trien_khai_cong_tac_binh_dang_gioi_nam_2020
11h20 15/4/2020
KH_223_thuc_hien_cong_tac_phong_chong_ma_tuy_nam_2020
11h10 15/4/2020
KH_222_trien_khai_thuc_hien_cong_tac_gia_dinh_va_phng_chong_bao_luc_gia_dinh
10h10 7/4/2020
CV 212 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học HK II
10h10 7/4/2020
CV 1125 Hướng dẫn điều chỉnh chương trình dạy học cấp TH
15h50 26/3/2020
CV 193 giới thiệu các nhân, tập thể xét giải thưởng Vừ A Dính
10h30 26/3/2020
CV 186 vận động ủng hộ quỹ nhân đạo năm 2020
10h 26/3/2020
KH 462 tổ chức vận động xây dựng quỹ nhân đạo năm 2020
9h10 25/3/2020
CV 182 HD lua chon SGK lop 1 CTrGDPT 2018 nam hoc 2020-2021
16h25 18/3/2020
CV_576 vv hs tt nghi_hoc, hoan_to_chuc HKPD cap tinh_de_phong_chong_dich
22h 16/3/2020
CV 172 tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong lễ cưới, tiệc cưới
21h40 16/3/2020
CV 493 phòng chống dịch Covid 19 trong tổ chức lễ hỏi, lễ cưới, tiệc cưới    
21h30 16/3/2020
CV 167 YS CV 548 HD HS ôn tập trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh        
12h15 12/03/2020
CV 465 chấn chính đăng tải thông tin trên mạng xã hội12h05 12/03/2020
cv 162 yscv 505 vv tiếp tục phòng chống dịch covid 19
20h 10/3/2020
CV 155 vv hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tiếng anh lớp 1,2
16h 9/3/2020
CV 696 vv vệ sinh phòng chống dịch bệnh Covid 19
19h15 05/03/2020
CV 150 tăng cường công tác vệ sinh ATTP
19h05 05/03/2020
CV 149 triển khai phòng chống bệnh sốt xuất huyết năm 2020
19h 05/03/2020
CV 148 triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2020
19h05 03/03/2020
CV 141 tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Vovid 19 
19h 03/03/2020
CV 140 hưởng ứng vận động tham gia giọt hồng tình nguyện năm 2020
17h 2/3/2020
CV 373 tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020
17h05 25/02/2020
CV 132 tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19
17h 25/02/2020
CV 131 triển khai năm an toàn giao thông 2020
17h18/02/2020
Hướng dẫn nghiên cứu TT01/2020
15h35 11/02/2020
CV 162 Ban hành quy định quy tắc ứng xử của CBCC trong các đơn vị 
15h30 11/02/2020
CV 97 HD vv tham gia an toan giao thong nu cuoi tre tho cap TH
18h15 05/02/2020
CV 85 tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Corona
18h10 05/02/2020
KH 92 kiểm tra tình hình triển khai phòng chống dịch bệnh Corona
18h05 5/02/2020
CV86 QĐ thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Corona
18h 5/2/2020
CV 01 vv phòng,chống dịch bệnh viêm đường hh cấp do vi rút Corona 
17h05 29/01/2020
CV 156 về công tác phòng chóng dịch bệnh mùa xuân và dịch viên phổi TQ
17h 29/01/2020
QĐ 02 ban hành quy tắc ứng xử của CBCCVC
19h 16/01/2020
CV 54 góp ý dự thảo một số quy định luật giáo dục
17h05 06/01/2020
TT 18 ban hành BDTX CBQL cơ sở GDPT năm 2020
17h 06/01/2020
TT 17 ban hành BDTX cơ sở GDPT năm 2020
17h05 3/1/2019
CV 08 xét tuyển đặc cách biên chế giáo viên 2019
17h 3/1/2020
CV 22 ban hành quy định về hội thi gvdg mầm non và phổ thông
10h 17/12/2019
CV 1060 triển khai chương trình ANGT cho nụ cười trẻ thơ
19h00 7/12/2019
V/v hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẽ vang của ĐCS VN
16h30 6/11/2019
CV 2013 vv phối hợp chuẩn bị lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia
15h00 5/12/2019
CV 301 rà soát BC danh sách hợp đồng tại đơn vị năm 2019
17h 29/11/2019
Quyết định ban hành điều lệ hội khoẻ phù đổngcaaop huyện năm 2019-2020
15h 15/11/2019
CV 2782 phát động thi đua và tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
11h 29/10/2019
Về việc chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn Thanh tra tỉnh về thực hiện Đề án Ngoại Ngữ và Đề án Tin học
15h 24/10/2019
TB danh sách không đủ điều kiện thăng hạng và bổ sung hồ sơ thăng hạng 
17h 23/10/2019
KH 30 vv phối hợp triển khai cuộc thi tìm hiểu luật trẻ em trên trực tuyến năm 2019
16h15 21/10/2019
CV 907 vv viết tin bài cho tập san chào mừng ngày 20/11
11h 14/10/2019
CV 3476 ban hành khảo sát và triển khai độ hài lòng của người dân
11h 14/10/2019
Cv 454 phát động cuộc thi những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô giáo năm 2019
20h10 07/10/2019
CV 2210 rà soát danh sách đăng ký xét thăng hạng
20h00 16/09/2019
CV 2209 quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ 
10h05 14/08/2019
CV 689 hướng dẫn công tác BDTX - CBQL năm học 2019-2020
10h 14/08/2019
CV 690 công tác BDTX - GV năm học 2019-2020
18h05 13/08/2019
QĐ 4240 ban hành quy định điều động thuyên chuyển tiếp nhận viên chức
18h 13/08/2019
CV 1881 tiếp tục quán triệt thực hiện chi tiêu mua sắm sách vở
17h00 7/8/2019
CV 1572 triển khai thực hiện chương trình năm học 2019-2020

****************************************************************************************************
 
 
10h25 14/05/2019
Tập mẫu hồ sơ nguồn quản lý 2018-2019
20h 12/05/2019
CV vv Quy hoạch CBQL năm 2019-2020
10h 07/05/2019
CV 387 vvhd thực hiện đánh giá chuẩn HT - CNNGV năm 2019
15h ICT thứ 6 03/05/2019
CV 329 tuyên truyền hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học MacLenin
15h ICT thứ 3 05/03/2019
CV chương trình dạy học của các trường đặt điểm thi GVDG cấp tiểu học 2018-2019
15h ICT Thứ 4, 16/10/2018
CV 913 HD tổ chức thực hiện TT 20 ban hành Chuẩn Gv
CV 938 vv YCHS tìm hiểu biên giới và bộ đội biên phòng
11h5 ICT Thứ 5, 4/10/2018
Công văn 943 viết bài cho tập san chào mừng ngày 20/11
11h ICT Thứ 5, 4/10/2018
9h:15 ICT Thứ 6, 25/05/1018
CV 380 đánh giá trang thông tin điện tử
19:30 ICT Thứ 3, 26/09/2017
CV 721 HD th
ực hiện nhiệm vụ năm học cấp Tiểu học
19:15 ICT Thứ 3, 26/09/2017
CV 738 HD chương trình dạy học tăng cường AV lớp 3,4,5
15:48 ICT Thứ Bảy, 23/09/2017
CV 721/GDĐT-TH v/v HD thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
6:45 ICT Thứ tư, 20/09/2017
CV 714 PGD HD chuyên môn Tiếng Anh cấp TH năm học 2017-2018
tổ ch
**********************************************************************************************************

CV 269 vv đăng ký  tham gia mạng lưới trường học kết nối
CV 173 vv Tập huấn ra đề theo TT 22
CV 81 vv hd tổ chức Ngày hội hs tiểu học năm học 2016-2017
 CV 74 vv cấu trúc đề kiểm tra NLNNTA đ/vgiáo viên thi GVDG cấpTH năm 2016-2017
CV 1036 vv hướng dẫn kiểm tra môn Anh văn Khối 3,4,5.
CV 22 vv hợp nhất đánh giá HSTH
Văn bản chỉ đạo công tác BDGV dạy Anh văn
CV 832 vv triển khai công tác BDGV TA cấp TH và THCS
CV 785 vv đẩy mạnh UDCNTT trong quản lý và dạy học
CV 784 vv HD cải thiện môi trường dạy học Tiếng anh ở Tiểu học
CV 1874 vv triển khai tin giảm biên chế đợt 1 - 2017
CV 717 vv hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học bậc TH
Tài liệu DB ND2 - giáo viên tiểu học
CV 638 vv hd sử dụng tài liệu mới cấp TH 
CV 630 vv hướng dẫn chuyên môn tiếng anh cấp Tiểu Học năm học 2016-2017
CV 356 vv thực hiện đánh giá công chức, viên chức và CB tổ chức TCCB
CV 312 vv hướng dẫn bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2016-2017
CV hướng dẫn công tác thi đua
CV 140 vv tổ chức cuộc thi IOE cấp tỉnh
CV 22 V/v KH tổ chức Ngày hội học sinh  tiểu học -  năm học 2015-2016
Giáo viên tiểu học
CV 40 vv hướng dẫn tổ chức thi IOE cấp huyện
 CV 22 vv kế hoạch tổ ngày hội học sinh tiểu học 
CV vv tổ chức thi IOE cấp huyện 
CV HD tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập đội 15.5
CV 996 vv quay video các tiết học điển hình ở cấp học tiểu học
CV 975 vv hướng dẫn kiểm tra HK1 môn TA lớp 3,4,5
CV 976 vv hướng dẫn kiểm tra định kỳ cấp TH
CV 923 vv hướng dẫn tham gia giải toán qua mạng 
CV 890 vv quy định hồ sơ trong trường
CV 20 vv Phối hợp HĐ giữa Sở GD&ĐT và Đoàn TNCS HCM tỉnh QB năm 2015-2016
CV 811 vv KH liên hoan“Hát dân ca-Hò khoan Lệ Thủy” cấp TH năm học 2015-2016
CV  816 vv hướng dẫn công tác hoạt động thư viện trường học năm học 2015 - 2016
CV hướng dẫn thi IOE 2015 _ 2016
CV 800 GD&ĐT vv góp ý dự thảo kế hoạch nâng cao năng lực NN cho GV và CBQL giai đoạn 2015-2020.
CV 710 GD&ĐT vv viết bài cho tập san giáo dục GD-ĐT chào mừng ngày NGVN 20/11
CV 86 vv tham gia cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Việt Nam với ATGT năm 2015
CV 580 vv Thực hiện kế hoạch dạy môn TA năm học 2015 - 2016

 
21h00 14/5/2020
CV_300__tang_cuong_cong_tac_tuyen_truyen_GD_ATGT_cho_HS

 
07h10 15/9/2020
KH_658_phong_chong_bao_luc_

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

 
Ngày 27 tháng 10 năm 2020