05:24 ICT Thứ bảy, 30/09/2023

Đề cương ôn tập(Covid-19)

Hỗ trợ trực tuyến

1
Hiệu trưởng

Name: Lê Thị Thương
Điều hành chung
Quản trị website

Name: Bùi Thị Diệu Thúy

Name: Trương Thị Thuận

Liên kết website 

Văn học Nghệ thuật

Trường tiểu học Hoa Thuỷ

Hỗ trợ giáo viên

Trang nhất » Văn bản khác

global banners

.

NĐ 90/2020/NĐ-CP VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Nghị định này quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

TT 18/2020 NDD-CP BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

TT 17/2020 BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

TT 14/2020 BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÒNG HỌC BỘ MÔN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Văn bản này quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: Phòng học bộ môn; thiết bị phòng học bộ môn; yêu cầu kỹ thuật phòng học bộ môn; quản lý và sử dụng phòng học bộ môn.

TT 22/2020/NĐ-CP VỀ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông.

TT 13/2020/NĐ-CP BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VẬT CHẤT CÁC CẤP HỌC

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Văn bản này quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục).

TT 112/2020/NĐ-CP VỀ XỬ LÝ KỈ LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật; việc áp dụng các hình thức kỷ luật tương ứng với các hành vi vi phạm; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

NĐ 90/NĐ-CP VỀ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Nghị định này quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

TT 28/ 2020-BGD&ĐT BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Điều lệ này quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm: tổ chức và quản lý nhà trường; tổ chức hoạt động giáo dục; nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhân viên; nhiệm vụ và quyền của học sinh; tài sản và tài chính của nhà trường; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

TT 02 QD MÃ SỐ TC CDNN VÀ BỔ NHIỆM XẾP LƯƠNG VC TRONG TRƯỜNG TH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1.Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Điều 2. Các hành vi tham nhũng 1. Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm:

LUẬT TRẺ EM

Điều 1. Trẻ em Trẻ em là người dưới 16 tuổi. Điều 2. Phạm vi Điều chỉnh Luật này quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. Điều 3. Đối tượng áp dụng Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội,

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI BIA RƯỢU

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

LUẬT GIÁO DỤC 2019

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục. Điều 2. Mục tiêu giáo dục Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân

UẬT GIÁO DỤC 2019 - 8 ĐIỂM NỔI BẬT.

Ngày 14/6/2019, Luật Giáo dục 2019 chính thức được Quốc hội thông qua. Thư Ký Luật xin gửi đến Quý Khách hàng, Thành viên tổng hợp những điểm mới nổi bật mà mọi giáo viên cần phải biết được quy định tại Luật này.

CAM KẾT CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NĂM 2018-2019

3.Đối với đồng chí đồng nghiệp - Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác

CAM KẾT CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NĂM 2018-2019

Thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; Chương trình hành động của chi ủy chi bộ trường tiểu học Hoa Thủy về việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, tôi xin cam kết việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa

3 THÔNG TIN MỌI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẦN BIẾT TRONG NĂM 2019

ăm 2019 sắp tới gần, đây cũng là năm có nhiều thay đổi liên quan đến chính sách tiền lương, tinh giản biên chế, kê khai tài sản... mà mọi cán bộ, công chức cần biết. Tăng lương từ ngày 01/07/2019 Tin vui đối với cán bộ, công chức trong năm tới là Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Trong đó, Quốc hội thống nhất tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2019 lên 1,49 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,39 triệu đồng/tháng như trước.

CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2018 - 2019 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa XIII, Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội khóa XIV và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

VĂN BẢN SỐ 03/BGD-ĐT QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GV PT

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2017


Các tin khác

1, 2  Trang sau